จังหวัดบุรีรัมย์ (บร.)
buriram

- ประกอบด้วย 23 อำเภอ 188 ตำบล 2,546 หมู่บ้าน 1 องการบริหารส่วนจังหวัด 3 เทศบาลเมือง 59 เทศบาลตำบล 146 องการบริหารส่วนตำบล 424,004 ครัวเรือน
อำนาจหน้าที่ของจังหวัดตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
1. นำภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
2. ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม
3. จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริม และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส เพื่อให้ได้รับ
ความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
4. จัดให้มีการบริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้า รวดเร็วและมีคุณภาพ
5. จัดให้มีการส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถด าเนินการ
ตามอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีขีดความสามารถพร้อมที่จะดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม
ุ6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมาย หรือที่มีกฎหมายกำหนดวิสัยทัศน์จังหวัดบุรีรัมย์ (VISION)ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเป็นสุขพันธกิจของจังหวัดบุรีรัมย์ ( Mission )สร้างรายได้ให้แก่ราษฎร โดยการพัฒนาอาชีพทางด้านการเกษตรปลอดภัยและ อุตสาหกรรมต่อเนื่อง การยกระดับสินค้าชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าการจำหน่าย การส่งเสริมทางด้าน การท่องเที่ยว การช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการประกอบอาชีพ การศึกษา การสาธารณสุข การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ในการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในทุกด้าน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด (Strategic Issues)
1. สังคมเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. บ้านเมืองน่าอยู่
3. การท่องเที่ยว

? ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ของจังหวัด (Strategies)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สังคมเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี
1.1 พัฒนาปัจจัยพื้นฐานการเกษตร
1.2 ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีคุณภาพ
1.3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน
1.4 ส่งเสริมด้านการตลาด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บ้านเมืองน่าอยู่
2.1 การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ
2.2 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ดี
2.3 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
2.4 ส่งเสริมความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การท่องเที่ยว
3.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
3.2 พัฒนาเครือข่ายการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
3.3 พัฒนาสินค้าและบริการการท่องเที่ยว
? ตัวชี้วัดเป้าประสงค์และเป้าหมายของจังหวัด
การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออก (ข้าวหอมมะลิ)
1. การเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก
2. การลดต้นทุนการผลิต
3. การเพิ่มรายได้
4. คุณภาพที่ได้มาตรฐาน
การพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตร (ข้าว มันสำปะหลัง)
5. การเพิ่มผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น
6. ผลผลิตแปรรูปเพิ่มขึ้น
7. เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมและอุตสาหกรรมสิ่งทอ
8. จำนวนผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มขึ้น
9. มูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพิ่มขึ้น
10. จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานสากล
11. จำนวนสมาชิกในกลุ่มหรือผู้ได้รับการฝึกอบรมออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมหรือเฉพาะด้าน
เพิ่มขึ้น
การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
12. จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
13. จำนวนค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่อคน ต่อวัน เพิ่มขึ้น
14. การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเดิม
15. แหล่งท่องเที่ยวใหม่ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ มีจำนวนเพิ่มขึ้น
16. กิจกรรม MICE ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ
17. สินค้าบริการแก่นักท่องเที่ยว กลุ่มกีฬา Sport
18. ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
19. จำนวนที่พักและห้องพักที่ได้มาตรฐาน จำนวนเพิ่มขึ้น
20. ธุรกิจนำเที่ยวและจำนวนมัคคุเทศก์มีคุณภาพและจำนวนเพิ่มขึ้น
21. บุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการของจังหวัดบุรีรัมย์ที่ http://www.buriram.go.th/infoweb/index.php