จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สนจ.ปข.)
Prachuap khiri khan

ตราประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นรูปศาลามณฑป และมีภาพเกาะอยู่เบื้องหลัง ? ศาลามณฑป หมายถึง พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ในถ้ำพระยานคร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างไว้ เมื่อ พ.ศ.๒๔๓๓ และเคยเสด็จไปประทับที่ถ้ำนี้ ๒ ครั้ง ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ก็เคยเสด็จไปประทับที่นี่อีก? ภาพเกาะเบื้องหลัง หมายถึง เกาะหลัก ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งมาแต่โบราณ จึงได้นำมาเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด? จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใช้อักษรย่อว่า " ปข " ภาษาอังกฤษ Prachuap Khiri Khan คำขวัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์" เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าว สับปะรด สวยสด หาด เขา ถ้ำ งามล้ำน้ำใจ"จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แบ่งการปกครองออกเป็น ๘ อำเภอ ๔๕ ตำบล ๔๕ องค์การบริหารส่วนตำบล ๒ เทศบาลเมือง ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑๓ เทศบาลตำบล
จังหวัดมีอำนาจในเขตจังหวัด ดังนี้1. นำภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์2. ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม3. จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริม และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนด้อยโอกาส เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง4. จัดให้มีการบริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้า รวดเร็วและมีคุณภาพ5. จัดให้มีการส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถดำเนินการตาม อำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีขีดความสามารถพร้อมที่จะดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมาย หรือที่มีกฎหมายกำหนด
วิสัยทัศน์ : เมืองท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่า สับปะรด มะพร้าวที่หนึ่งของโลก สังคมแห่งมิตรไมตรี พันธกิจ : (1) พัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด(2) ผลักดันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันการผลิต การแปรรูปสับปะรด มะพร้าว และสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก(3) สร้างระบบสนับสนุนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การเมือง การบริหาร สังคม และวัฒนธรรม รองรับประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก(4) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นสังคมที่มีความมั่นคงและมีคุณภาพตามวิถีและภูมิปัญญาไทย(5) สร้างความสมดุลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ (เรียงตามลาดับความสาคัญ)
(1) เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด
(2) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการผลิตและแปรรูปสับปะรด มะพร้าว และ
สินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก
(3) เสริมสร้างระบบสนับสนุนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การเมือง การบริหาร สังคม และ
วัฒนธรรม รองรับประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
(4) เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย
(5) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล