จังหวัดเพชรบุรี
Phetchaburi

การเมืองการปกครอง
หน่วยการปกครอง
  • อำเภอ  มีทั้งสิ้นรวม  8  อำเภอ
  • ตำบล  มีทั้งสิ้นรวม  93  ตำบล
  • หมู่บ้าน  มีทั้งสิ้นรวม  689  หมู่บ้าน
  • เทศบาล  มีทั้งสิ้นรวม  11  เทศบาล
  • อบต.  มีทั้งสิ้นรวม  69  อบต.
  • สภาตำบล  มีทั้งสิ้นรวม  13  ตำบล