จังหวัดนครปฐม
Nakhonpathom Province

แผนที่

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานจังหวัด (ตามกฏกระทรวง 2553)
1. แปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติไปเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในพื้นที่
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผน และเครือข่ายสารสนเทศของจังหวัด โดยเป็นศูนย์สารสนเทศของจังหวัด เพื่อการบริหารและวางแผนพัฒนาจังหวัด
3. จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ดำเนินการตามแผน กำกับและติดตามผลการดำเินนงานตามยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้งประสานการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
4. จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรือคำของบประมาณของจังหวัด และประสานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดหรือคำของบประมาณของกลุ่มจังหวัด
5. ดำเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาระบบราชการของจังหวัด
6. อำนวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
วิสัยทัศน์จังหวัด : (Vision)“เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมที่ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”พันธกิจ : (Misson) 1. ยกระดับการผลิตสินค้าและอุตสาหกรรม ให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัย ได้รับการรับรอมาตรฐานระดับสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม2. พัฒนาการค้าการลงทุนที่ทันต่อยุคสมัคร ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ตลาดทั้งในและต่างประเทศ3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานทางการท่องเที่ยว และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้อยู่ในระดับต้นของประเทศ4. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม การสร้าง สังคมที่เข้มแข็ง ตลอดจนการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศทุกระดับ5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้คืนความอุดมสมบูรณ์ การดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน และสร้างภูมิคุ้มกันรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
เป้าประสงค์รวมตามแผนยุทธศาสตร์ : (Objectve)
1. เศรษฐกิจของจังหวัดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อ
การดำรงชีพและพ้นจากขีดความยากจน
2. เพิ่มจำนวนรายได้จากการท่องเที่ยว
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิปัญหา มีภูมิคุ้มกัน สังคมมีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
4. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการดูแลรักษาให้เกิดความสมดุลและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์ : (Strategic lssues)
1. การพัฒนาคุณภาพ การเสริมสร้างความปลอดภัย และยกระดับมาตรฐานในการผลิต การตลาด และการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
2. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้อยู่ในระดับต้นของประเทศ
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพ การเสริมสร้างความปลอดภัย และยกระดับ
มาตรฐานในการผลิต การตลาด และการส่งออกสินค้าเกษตรและ
อุตสาหกรรม

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมของจังหวัดมีคุณภาพ มีความปลอดภัย ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัด
1. อัตราการเพิ่มขึ้นของมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
2. อัตราการเจริญเติบโต GPP ณ ราคาคงที่ (เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง)
3. อัตราการเจริญเติบโต GPP ภาคอุตสาหกรรม (เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง)
4. อัตราการเจริญเติบโต GPP ภาคเกษตร (เฉลี่ย 5 ปี ย้อนหลัง)
5. ร้อยละของจำนวนแปลง/ฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน (GAP และ Halan)
6. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
7. จำนวนการสร้างงานอาชีพจากผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
8. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตการเกษตรที่สำคัญ
(ข้าว กล้วยไม้ ส้มโอ พืชผัก และอ้อย) ต่อหน่วยการการผลิต/ปี)
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ให้เกิดคุณค่า พัฒนาเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมเพิ่มคุณภาพและปริมาณการผลิต
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มมูลค่าและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อลดต้นทุนการผลิต
3. พัฒนาระบบการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจรับรองมาตรฐานตามความจำเป็น
ในการแข่งขัน และพันธสัญญาทางการค้าและบริการลูกค้า
4. ส่งเสริมการค้า การลงทุน และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ ด้วยกลไก
ฐานการผลิตเดียวและตลาดเดียว ตามกฎบัตรอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมให้อยู่ในระดับต้นของประเทศ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว (เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี)
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยว (เฉลี่ยย้อนหลัว 3 ปี)
3. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

กลยุทธ์
1. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยว
รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งระบบ
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการด้านการท่องเที่ยวรองรับการเติบโตของนักท่องเที่ยว
ในประเทศอาเซียนและนักท่องเที่ยวกลุ่มพรีเมี่ยม
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยว
4. พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ด้วยช่องทางที่หลากหลาย ทันสมัย เป็นสากล
แบบเข้าถึง ต่อเนื่อง จูงใจ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคม คุณภาพอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพรองรับความเปลี่ยนแปลง

ตัวชี้วัด
1. สัดส่วนของคดียาเสพติดลดลง/ปี
2. ค่าเฉลี่ย O-net ชั้น ม.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี
3. ร้อยละการลดลงของการเจ็บป่วยในโรคสำคัญของพื้นที่ 5 อันดับแรก
4. ร้อยละ อปท.มีการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกหลักวิชาการ
5. จำนวนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (ถนน) ได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น/ปี
6. อัตราการลดลงของคดีอาชญากรรมที่สำคัญทุกประเภท
7. จำนวนหมู่บ้านชุมชนที่ได้รับการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
8. ร้อยละค่าเฉลี่ยความสุขของประชาชน (Gross Provincial Happiness: GPH)

กลยุทธ์
1. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันความเข้มแข็งทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้มีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง
2. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
3. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขและการบริการสังคมขั้นพื้นฐานของจังหวัดให้มีคุณภาพ
และบริการเชิงรุก
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า
และเป็นธรรม เป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร และสังคมที่ยั่งยืน