จังหวัดกาญจนบุรี (สนจ.กจ.)
Kanchanaburi

แผนที่

การแบ่งส่วนราชการสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี (คำสั่ง สป.มท. ที่ 399/2559 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559)1. กลุ่มงานอำนวยการ 2. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 3. กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 4. กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี (กฎกระทรวง ฯ พ.ศ. 2553)
- แปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติไปเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในพื้นที่
- พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผน
และเครือข่ายสารสนเทศของจังหวัด โดยเป็นศูนย์สารสนเทศของจังหวัด เพื่อการบริหารและการวางแผนพัฒนาจังหวัด
- จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและดำเนินการตามแผน กำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตรื นโยบายและแผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้งประสานการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
- จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรือคำของบประมาณของจังหวัด และประสานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดหรือคำของบประมาณของกลุ่มจังหวัด
- ดำเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาระบบราชการของจังหวัด
- อำนวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
วิสัยทัศน์"เมืองแห่งการท่องเที่ยว ศูนย์กลางการค้าภาคตะวันตกสู่สากล สังคมอยู่เย็นเป็นสุข"พันธกิจ1. พัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเป็นสุขอย่างยั่งยืน2. พัฒนาฟื้นฟู อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน สอดคล้องกับวิถีชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้มีมาตรฐานสากล สามารถรองรับการท่องเที่ยวการผลิต ด้านการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และการค้าผ่านแดน4. เสริมสร้างศักยภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมปลอดภัยให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานเพื่อการบริโภคและการส่งออก5. ส่งเสริมความสัมพันธ์และการค้าต่างประเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการค้าภายในและต่างประเทศ6. เสริมสร้างความมั่นคงภายในและบริเวณชายแดน