จังหวัดสระแก้ว
Sakaeo Province

แผนที่

"ศูนย์กลางโลจิสติกส์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอินโดจีน ถิ่นพืชพลังงาน อาหารปลอดภัย"
เป้าประสงค์ (Goals)
- ให้ประชาชนมีสภาพแวดล้อมและ คุณภาพชีวิตที่ดี
- เป็นศูนย์กลางรองรับการกระจายสินค้าสู่อินโดจีนและจังหวัดใกล้เคียง
- เป็นแหล่งผลิตสินค้าการเกษตรโดยการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปการพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมเกษตร ปลอดสารพิษ
- เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บริการ การแพทย์แผนไทยเชื่อมโยงประวัติศาสตร ์วัฒนธรรมขอมโบราณ