จังหวัดปราจีนบุรี (ปจ.)
Prachin Buri

แผนที่

1. กลุ่มงานอำนวยการ มีภารกิจหลักแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้
1.1 กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับบริหารงานทั่วไปของจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด การเสนอแนะการบริหารการตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด การเสนอแนะ กำกับดูแล การปฏิบัติราชการอันมิใช่ราชการส่วนภูมิภาคของข้าราชการซึ่งประจำอยู่ในจังหวัดตามที่กฎหมายกำหนด การเสนอแนะการกำกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานองค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจในจังหวัด ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของจังหวัดและสำนักงานจังหวัด และงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ (ศูนย์ดำรงธรรม)
1.2 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการและการบริหารงานบุคคล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบราชการ และวิธีการปฏิบัติราชการของข้าราชการส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตาม ม.๓/๑ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การพิจารณาการเสนอแนะให้คำปรึกษาแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด เกี่ยวกับ การพัฒนาระบบราชการในจังหวัด การปฏิบัติงานประสานงาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ ตลอดจนติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบราชการในจังหวัด การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาและการวางแผนการบริหารกำลังคนของจังหวัด งาน อ.ก.พ.จังหวัด งานพัฒนาบุคลากรของจังหวัด งานบริหารและงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และยุทธศาสตร์กำลังคนของจังหวัด
2. กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด มีภารกิจดังนี้
(1) จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
(2) ประสานและปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
(3) ประสานและดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(4) สนับสนุนเชิงวิชาการด้านนโยบายและแผนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด
(5) ติดตามประเมินผลการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การพัฒนาจังหวัด
(6) ติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด
3. กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร มีภารกิจดังนี้
(1) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเป็นศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาจังหวัด
(2) จัดให้มีและให้บริการเครือข่ายเชื่อมโยงฐานข้อมูลสารสนเทศระหว่างส่วนราชการภายในจังหวัดและอำเภอ ระหว่างจังหวัดและกับส่วนกลาง
(3) ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศผ่านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
4. กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล มีภารกิจดังนี้
(1) งานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและยุทธศาสตร์กำลังคนของจังหวัด
(2) งานสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัดในเรื่อง กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล
(3) งานบริหารงานบุคคลในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
(4) งานประสานกับสำนักงาน ก.พ. และส่วนราชการในการเพิ่มขีดความสามารถ และเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านทรัพยากรบุคคลของจังหวัด
(5) งานจัดทำฐานข้อมูลบุคคลของจังหวัด
(6) งานวางยุทธศาสตร์กำลังคน
(7) งานกำหนดสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน
(8) งานวางแผนการใช้กำลังคนในจังหวัด
(9) งานการสรรหาคนดี คนเก่งเข้ารับราชการในพื้นที่จังหวัด
(10) งานรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง
(11) งานการวางแผนการพัฒนาบุคลากรในจังหวัด
(12) งานส่งเสริมจริยธรรม ป้องกันการทุจริตและประเทศไทยในสะอาด
(13) งานการเตรียมกำลังคนใหม่
1. แปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติไปเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในพื้นที่
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผน และเครือข่ายสารสนเทศของจังหวัดและเป็นศูนย์สารสนเทศของจังหวัด เพื่อการบริหารและการวางแผนพัฒนาจังหวัด
3. จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและดำเนินการตามแผน
4. กำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
5. อำนวยการ ประสานและปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด
6. ดำเนินการในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่ไม่มีการจัดตั้งส่วนราชการขึ้นรับผิดชอบ ในระดับจังหวัด
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
วิสัยทัศน์จังหวัดปราจีนบุรี
"ปราจีนบุรีเมืองน่าอยู่ เชิดชูอุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชน"

พันธกิจจังหวัด พ.ศ. 2558 (Mission)
1. ปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายให้บรรลุผลและสนองนโยบายของรัฐบาลในทุกมิติ โดยยึดการอำนวยประโยชน์สุขของประชาชนเป็นฐาน
2. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้เกิดผลอย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. พัฒนาความสามารถในด้านการเกษตรกรรมแบบพึ่งตนเองของประชาชน
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (Strategic Issues) พ.ศ. 2558
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ เมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมสีเขียวรองรับ AEC และตลาดโลก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และยกระดับ SME ของจังหวัด

เป้าประสงค์ของจังหวัด (Goals)
1. ปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายให้บรรลุผลและสนองนโยบายของรัฐบาลในทุกมิติ โดยยึดการอำนวยประโยชน์สุขของประชาชนเป็นฐาน
2. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้เกิดผลอย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. พัฒนาความสามารถในด้านการเกษตรกรรมแบบพึ่งตนเองของประชาชน
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพ
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1. พัฒนาเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่อำเภอประจันตคาม
2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองหูช้าง-บ้านหนองรี ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
4. ก่อสร้างถนนลาดยาง ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน รพช.สายประดู่-สะพานหิน บ้านนาแขม หมู่ที่ 6 ไปบ้านท่าอุดม หมู่ที่ 9 ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
6. ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 ต.หาดยาง - ทางหลวงชนบท 3003 อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตข้ามคลอง หมู่ที่ 2 บ้านตาแช่ม ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
8. ปรับปรุงขยายไหล่ทางทั้งสองข้าง ผิวทางปูแอสพัสท์ติกคอนกรีต สายถนน ร.พ.ช.เดิม หมู่ที่ 1,3 ตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
9. พัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP
10. มหกรรม OTOP และภูมิปัญญาไทยสู่ประชาคมอาเซียน

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
11. เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
12. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานของเกษตรกรที่ผลิตสินค้า

การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
13. อนุรักษ์ฟื้นฟูผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ตามแนวพระราชดำริ
14. ปรับปรุงประตูระบายน้ำปลายคลองท่าแห หมู่ที่ 6 ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
15. ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ
16. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี หมู่ที่ 4 บ้านอ่อนช้อย ตำบลหาดยาง อำเภอศรีมหาโพธิ
17. ขุดสระน้ำชวดสามพอก ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
18. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอำเภอประจันตคาม
19. ขุดสระน้ำสาธารณประโยชน์พร้อมตกแต่งคันคู หมู่ที่ 4 บ้านโนนมะง่อง ตำบลนาแขม
20. ขุดลอกเปิดทางน้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลบางปลาร้า อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
21. ขุดลอกคลองโสม หมู่ที่ 7,8 และ 9 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
22. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดปราจีนบุรี ปี 58