จังหวัดตราด
Trat

แผนที่

ประชากร

ประชากรจังหวัดตราด มีประชากรทั้งหมด ๒๒๒,๘๕๕ คน เป็นชาย ๑๑๑,๒๓๕ คน หญิง ๑๑๑,๖๒๐ คน ความหนาแน่นของประชากรมีการกระจายตัวสูงสุดที่อำเภอเมืองตราด คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๙๓ รองลงมาได้แก่ อำเภอคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ อำเภอเขาสมิง อำเภอบ่อไร่ อำเภอเกาะช้าง และอำเภอเกาะกูด ตามลำดับ

ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕)

หน่วยการปกครอง

แบ่งการปกครองออกเป็น ๗ อำเภอ ๓๘ ตำบล ๒๖๑ หมู่บ้าน มีชุมชน ๙๖ ชุมชน องค์การบริหาร ส่วนตำบล ๒๙ แห่ง เทศบาลเมือง ๑ แห่ง และเทศบาลตำบล ๑๓ แห่ง

โครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาค/ส่วนกลางและท้องถิ่น

ส่วนราชการในระดับจังหวัด มีหน่วยงาน ๒ ลักษณะ คือ หน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดและหน่วยราชการบริหารส่วนกลางในจังหวัด (ที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง)

หน่วยราชการบริหารราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดของจังหวัดตราด มีทั้งสิ้น ๓๓ หน่วยงาน
หน่วยราชการบริหารส่วนกลางในจังหวัด มีทั้งสิ้น ๕๘ หน่วยงาน
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ๘ หน่วยงาน
องค์การมหาชน ๑ แห่ง : สำนักงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง (สพพ.๑)
หน่วยงานอิสระ ๘ หน่วยงาน ได้แก่ ศาลจังหวัดตราด ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด สำนักงานอัยการจังหวัดตราด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตราด สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตราด และหน่วยทหารในพื้นที่
การจัดองค์กรบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มี ๓ รูปแบบ ๔๔ แห่ง คือ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑๔ เทศบาล และ ๒๙ องค์การบริหารส่วนตำบล
“ตราดเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี แหล่งผลิตอาหารคุณภาพ ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ท่องเที่ยวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นประตูเศรษฐกิจระหว่างประเทศ”
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมเกษตรกรและพัฒนาการผลิตอาหาร สินค้าเกษตรคุณภาพ สินค้าชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกษตรกรและชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปสู่ระดับนานาชาติ เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและไม่ทำลายสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการสังคมให้เพียงพอ รวมทั้งรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีของจังหวัดให้คงอยู่อย่างยั่งยืน เพื่อให้เมืองตราดน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒฯาเครือข่ายเชื่อมโยง (Connectivity) ระบบโลจิสติกส์ (Logistic) ระบบการผ่านแดนทั้งการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ระบบการค้าระหว่างประเทศ เมืองเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อสนับสนุนให้ตราดเป็นประตูเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ อนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความอุดมสมบูรณ์เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ เสริมสร้างรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบร้อย ตามแนวชายแดนและชายฝั่งทะเล รวมทั้งความสัมพันธ์ที่ดีกับนานาชาติ