จังหวัดจันทบุรี (จบ.)
Chanthaburi

จัดรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการเป็น 3 รูปแบบ คือ 1.  การบริหารราชการส่วนกลาง  ประกอบด้วย       -  หน่วยราชการสังกัดส่วนกลาง 60 หน่วย     -  หน่วยราชการอิสระ 4 หน่วย      -  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 16 หน่วย 2.  การบริหารราชการส่วนภูมิภาค แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ       -  ระดับจังหวัด ประกอบด้วยหน่วยราชการส่วนภูมิภาค 33 หน่วย       -  ระดับอำเภอ ประกอบด้วย 10 อำเภอ 76 ตำบล 728 หมู่บ้าน 3.  การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย        -  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง        -  เทศบาลเมือง 5 แห่ง - เทศบาลตำบล 42 แห่ง       -  องค์การบริหารส่วนตำบล 34 แห่ง
อำนาจหน้าที่ของจังหวัด ได้แก่
(ก) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
(ข) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรือตามที่
นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหน้ารัฐบาล
(ค) บริหารราชการตามคำแนะนำและคำชี้แจงของผู้ตรวจราชการกระทรวง ในเมื่อไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรีหรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
(ง) กำกับดูแลการปฏิบัติราชการ อันมิใช่ราชการส่วนภูมิภาคของข้าราชการซึ่งประจำอยู่ในจังหวัดนั้น ยกเว้นข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและข้าราชการครูให้ปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี หรือยับยั้งการกระทำใด ๆ ของข้าราชการในจังหวัดที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือคำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีไว้ชั่วคราว แล้วรายงานกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง
(จ) ประสานงานและร่วมมือกับ ข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และข้าราชการครู ผู้ตรวจราชการและหัวหน้าส่วนราชการในระดับเขตหรือภาค ในการพัฒนาจังหวัดหรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ
(ฉ) เสนองบประมาณต่อกระทรวงที่เกี่ยวข้องตามโครงการหรือแผนพัฒนาจังหวัดและรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ
(ช) ควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตามกฎหมาย
(ซ) กำกับการปฏิบัติหน้าที่ ของพนักงานองค์การของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ ในการนี้ ให้มีอำนาจทำรายงานหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด องค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(ฌ) บรรจุ แต่งตั้ง ให้บำเหน็จ และลงโทษข้าราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดตามกฎหมายและตามที่ปลัดกระทรวง ปลัดทบวงหรืออธิบดีมอบหมาย
วิสัยทัศน์“ศูนย์กลางการผลิตและการค้าผลไม้คุณภาพ ศูนย์อัญมณีและเครื่องประดับชั้นเลิศ แหล่งการค้าชายแดนเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน และเมืองน่าเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”
ภารกิจของจังหวัด คือ เป็นผู้รับนโยบายและคำสั่งจากรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติให้เหมาะสมกับท้องที่และประชาชน
เป้าประสงค์
1. เศรษฐกิจเติบโตอย่างมั่นคงและมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น
2. ชาวจันทบุรีมีสุขภาวะที่ดี มีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ และใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและสมดุลต่อระบบนิเวศ โดยการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ