จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อย.)
Ayutthaya

แผนที่

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแบ่งเขตการปกครอง ดังนี้

-อำเภอ 16 อำเภอ

-ตำบล 209 ตำบล

-หมู่บ้าน 1,459 แห่ง

-องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง

-เทศบาลนคร 1 แห่ง

-เทศบาลเมือง 4 แห่ง

-เทศบาลตำบล 31 แห่ง

-องค์การบริหารส่วนตำบล 121 แห่ง

การจัดโครงสร้าง องค์กรในการดำเนินงาน อำนาจหน้าที่ที่สำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพื่อเติมโดย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานที่มีราชการการบริหารส่วนภูมิภาคและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดตาม

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนที่ 74ง ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงานสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/074/25.PDF
วิสัยทัศน์“อยุธยานครประวัติศาสตร์ น่าเที่ยว น่าอยู่ ก้าวสู่สากล”

พันธกิจ

1. นำภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์

2. ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม

3. จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริม และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง

4. จัดให้มีการบริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้า รวดเร็ว และมีคุณภาพ

5. จัดให้มีการส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีขีดความสามารถพร้อมที่จะดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง/ทบวง/กรม

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมาย หรือที่มีกฎหมายกำหนด

นโยบายจังหวัด

อยุธยา เมืองสะอาด น่าอยู่ เชิดชูมรดกโลกเป้าประสงค์รวม


1. เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่น่าท่องเที่ยวระดับสากล


2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี


3. ภาคเศรษฐกิจ ภาคการค้า และการบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและบริการสู่มาตรฐานสากล


เป้าประสงค์ : เพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์


กลยุทธ์ :


๑. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านประวัติศาสตร์ งานประเพณี และประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยว


๒. พัฒนาคุณภาพการให้บริการของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานสากล


๓. ส่งเสริมการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพด้านการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์


๔. พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางและเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานสากลประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่


เป้าประสงค์ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน


กลยุทธ์ :


๑. สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เสี่ยง และได้รับผลกระทบ


๒. เพิ่มขีดความสามารถของเครือข่ายทุกภาคส่วน ในการจัดการสถานการณ์วิกฤต


๓. เพิ่มประสิทธิภาพกลไกทุกภาคส่วนในการปูองกันแก้ไขปัญหาสังคมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาภาคการผลิต การค้าและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


เป้าประสงค์ : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการในจังหวัด


กลยุทธ์ :


๑. ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว


๒. ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย


๓. ยกระดับคุณภาพสินค้า และบริการของชุมชน และสถานประกอบการ ให้ได้มาตรฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1 . http://www.ayutthaya.go.th/FileData/pdf/new_260116093715.pdf

แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

1. http://www.ayutthaya.go.th/FileData/pdf/new_160714133746.pdf

2. http://www.ayutthaya.go.th/Strategic/plan/planoperat2558.pdf