สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.)
Hydro and Agro Informatics Institute

แผนที่

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551
มาตรา 8 ให้สถาบันมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่างๆ
(2) ก่อตั้งสิทธิหรือทำนิติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพย์สิน ตลอดจนทำนิติกรรมอื่นใด เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสถาบัน
(3) จัดให้มีหรือให้ทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบัน
(4) เข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน
(5) กู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน
(6) ทำความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน
(7) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดำเนินกิจการ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการกำหนด
(8) เป็นตัวแทน หรือมอบหมาย หรือว่าจ้างในบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นประกอบกิจการต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน
(9) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน การเข้าร่วมทุนตาม (4) และการกู้ยืมเงินตาม (5) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรน้ำและการเกษตร เพื่อรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น และขยายผลการทำงานโดยการสร้างและพัฒนาเครือข่าย

พันธกิจ
1) วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร
2) บริการและเผยแพร่ ผลงานวิจัย พัฒนา และสารสนเทศ เพื่อให้องค์การต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร
3) สร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนา และความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4) บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนาของสถาบัน ให้กับประชาชนและชุมชน
5) พัฒนาต้นแบบความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ให้มีศักยภาพพร้อมขยายผล
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง (ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันฯ)
1) วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
2) นำเสนอผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้องค์การต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร
3) ส่งเสริมความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
4) บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบันให้ประชาชนและชุมชนนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวกและเกิดประสิทธิผล
โครงการสำคัญในปีงบประมาณ 2558 ประกอบด้วย
1) โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
2) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบำรุงรักษาสถานีโทรมาตร
3) โครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการน้ำชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4) โครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล
5) โครงการพัฒนาระบบศูนย์คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแหง่ชาติ