สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
National Science Technology and Innovation Policy Office (STI)

จัดทำนโยบาย แผน และมาตรการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศ

นโยบายที่ต้องผลักดัน
ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ให้ดำเนินกิจกรรมตามนโยบาย แผน และมาตรการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ
ประสานงานให้สถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศทำความร่วมมือด้านการศึกษาหรือการวิจัยและพัฒนาที่ตอบสนองต่อนโยบายและความต้องการของประเทศในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิสัยทัศน์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนพันธกิจ1.จัดทำนโยบายและแผนด้านวิทยาศาศตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ2.ส่งเสริมและสนับสนุนหน่อยงานของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ให้ดำเนินกิจกรรมตามนโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ3.ประสานงานให้สถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศทำความร่วมมือด้านการศึกษาหรือการวิจัยและพัฒนาที่ตอบสนองต่อนโยบายและความต้องการของประเทศ ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนงาน ประกอบด้วย 3 แผนงาน ดังนี้
แผนงานที่ 1: การจัดทำนโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ
การจัดทำนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ จะมีกระบวนการที่มีประสิทธิผลเพื่อให้ได้มาซึ่งนโยบายและแผนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งเป็นกระบวนการทำงานในลักษณะที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำนโยบายและแผนดังกล่าวกับ สวทน. ตั้งแต่ต้น เพื่อให้เกิดความตระหนัก เข้าใจและความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ อย่างต่อเนื่องจริงจัง โดยมีกลไก มาตรการ และทรัพยากรรองรับที่เพียงพอ นอกจากนี้ในกระบวนการจัดทำนโยบายและแผน ยังคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกขณะ การคาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยีในอนาคต(technology foresight) เป็นกระบวนการที่ช่วยในการมองแนวโน้มของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต ทำให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและแผนที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สร้างภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยง และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาจัดสรรทรัพยากรเพื่อการวิจัย พัฒนา หรือรับมือกับประเด็นอุบัติใหม่และเทคโนโลยีอุบัติใหม่ในสาขายุทธศาสตร์ของประเทศได้

แผนงานที่ 2: การส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ดำเนินกิจกรรม ตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เป็นแผนงานที่เน้นการนำนโยบาย แผน และมาตรการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปผลักดันให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐ เอกชน และชุมชนนำไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และเกิดผลกระทบสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่ได้ส่วนหนึ่งออกมาในรูปของรายงานการศึกษา และอีกส่วนหนึ่งเป็นข้อเสนอมาตรการที่จะเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (กวทน.) หรือคณะกรรมการระดับชาติอื่นๆ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือมีหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป (ทั้งในภาครัฐและเอกชน) รับไปดำเนินการต่อ ซึ่งจะเป็นการเตรียมกลไกการทำงานและงบประมาณรองรับการแปลงนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่การปฏิบัติในระยะต่อไปด้วย

แผนงานที่ 3: ประสานงานให้สถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศทำความร่วมมือด้านการศึกษาหรือการวิจัยและพัฒนา ที่ตอบสนองต่อนโยบายและความต้องการ ของประเทศในสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี