สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ)
Electronic Transactions Development Agency (Public Organization)

แผนที่


ในการบริหารงานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แบ่งออกเป็น 12 สำนัก ซึ่งมีภาระหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานต่างๆ ดังนี้
1. สำนักผู้อำนวยการ
- งานเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
- งานเลขานุการผู้บริหาร
- งานบริหารคลังความรู้
- งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
- งานวิเทศสัมพันธ์
2. สำนักตรวจสอบภายใน
- งานตรวจสอบการดำเนินงาน
- งานตรวจสอบระบบสารสนเทศ
3. สำนักบริหารกลาง
- งานบริหารทั่วไป
- งานการเงินและบัญชี
- งานงบประมาณและแผนงาน
- งานบริหารทรัพยากรบุคคล
- งานพัสดุและจัดซื้อ
- งานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
4. สำนักสารสนเทศ
- งานแผนกลยุทธ์ด้านสารสนเทศ
- งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
- งานระบบเครือข่าย
- งานบริการสารสนเทศและการสื่อสาร
5. สำนักยุทธศาสตร์
- งานนโยบายและกลยุทธ์
- งานดัชนีและสำรวจ
- งานความร่วมมือระหว่างประเทศ
- งานบริหารโครงการ
- งานประเมินองค์กร
6. สำนักกฎหมาย
- งานนิติกรรมและสัญญา
- งานข้อบังคับและปฏิบัติตามข้อกำหนด
- งานพัฒนากฎหมาย
- งานศูนย์กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7. สำนักส่งเสริมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
- งานพัฒนาธุรกิจ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
- งานรัฐกิจสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
- งานสื่อสร้างสรรค์
- งานส่งเสริมและฝึกอบรม
8. สำนักความมั่นคงปลอดภัย
- งานไทยเซิร์ต (ThaiCERT)
- งานวิเคราะห์การโจมตีทางไซเบอร์
- งานยกระดับทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัย
- งานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล
9. สำนักโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ
- งานกำกับความสอดคล้องของระบบโครงสร้างพื้นฐาน
- งานบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
- งานบริการโครงสร้างพื้นฐาน
10. สำนักมาตรฐาน
- งานกลยุทธ์มาตรฐาน
- งานพัฒนามาตรฐาน
- งานรับรองมาตรฐาน
- สำนักวิจัยและพัฒนา
11. งานวิจัยและนวัตกรรม
- งานพัฒนาต้นแบบ
- งานถ่ายทอดเทคโนโลยี
12. สำนักโครงการพิเศษ

https://www.etda.or.th/etda-structure.html
วิสัยทัศน์

"เป็นองค์กรสำคัญในการสนับสนุน SMART Thailand โดยส่งเสริมให้การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เติบโตอย่างมั่นคงปลอดภัยทัดเทียมผู้นำในภูมิภาค"

พันธกิจ
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้กำหนดพันธกิจเพื่อผลักดันการดำเนินงานตามแนวนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ดังนี้
1 สร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ภาครัฐ ภาคธุรกิจและประชาชน
2 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน กฎหมาย แนวทางและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน ให้เกิดการใช้มาตรฐานและกระบวนการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
4 สร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะระดับสูงด้านเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
โครงการดำเนินงานปีงบประมาณ 2557
- โครงการ Thailand National Root CA
- โครงการศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ThaiCERT)
- โครงการ Trusted Electronic Document Authority (TeDA)
- โครงการศูนย์กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Law Center)
- โครงการ E-Transaction Standards (ระบบ Messaging Repository)
- โครงการ Thailandmall.net
- โครงการจัดตั้ง PMO
- โครงการจัดเก็บข้อมูลสถิติการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Transaction Statistic)
- โครงการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2557 (Internet User Profile)
- โครงการสำรวจสถานภาพความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ (Cyber Security Survey)

โครงการดำเนินงานปีงบประมาณ 2556
- โครงการ Thailand National Root CA (ต่อเนื่อง 5 ปี / 2555-2559)
- โครงการศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย ThaiCERT (ต่อเนื่อง 5 ปี / 2555-2559)
- โครงการพัฒนาระบบพยานหลักฐานดิจิทัล (Digital Forensics) (ต่อเนื่อง 5 ปี / 2555-2559)
- โครงการ E-Transaction Standards (ต่อเนื่อง 5 ปี / 2556-2560)
- โครงการ Trusted Electronic Document Authority (TeDA) (ต่อเนื่อง 5 ปี / 2556-2560)
- โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้กฎหมายที่เอื้อต่อการทำธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์
- โครงการนำร่องและส่งเสริมการใช้มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทาง อิเล็กทรอนิกส์ในระดับผู้ประกอบการ (NPMS)
- โครงการฐานข้อมูลด้านการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
- โครงการเพิ่มศักยภาพการทำธุรกรรมออนไลน์เน้นกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs/OTOP
- โครงการให้บริการงานมาตรฐานเพื่อส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
- โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการให้บริการ สพธอ.
- โครงการบริหารจัดการระบบเว็บไซต์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร
- โครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์สมบูรณ์แบบ ของเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ระยะที่ 1)

โครงการดำเนินงานปีงบประมาณ 2555
- โครงการ Thailand National Root CA (ต่อเนื่อง 5 ปี / 2555-2559)
- โครงการศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย ThaiCERT (ต่อเนื่อง 5 ปี / 2555-2559)
- โครงการพัฒนาระบบพยานหลักฐานดิจิทัล (Digital Forensics) (ต่อเนื่อง 5 ปี / 2555-2559)
- โครงการฐานข้อมูลด้านการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
- โครงการเพิ่มศักยภาพการทำธุรกรรมออนไลน์เน้นกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs/OTOP
- โครงการให้บริการงานมาตรฐานเพื่อส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
- โครงการตรวจสอบระบบการพิมพ์ออก
- โครงการนำร่องและส่งเสริมการใช้มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทาง อิเล็กทรอนิกส์ในระดับผู้ประกอบการ (NPMS)
- โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการให้บริการ สพธอ.
- โครงการ Intra-Asean Secure Transaction Framework
- โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำนโยบายบริหารความมั่นคงปลอดภัยทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
- โครงการบริหารจัดการระบบเว็บไซต์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร
- โครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์สมบูรณ์แบบ ของเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ระยะที่ 1)

โครงการดำเนินงานปีงบประมาณ 2554
- โครงการจัดทำแผนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
- โครงการเฝ้าระวังภัยคุกคามการกระทำความผิดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของประเทศ
- โครงการจัดทำกรอบนโยบายเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
- โครงการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการบังคับใช้กฎหมายและการยกร่าง กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
- โครงการผลักดันให้นำหลักเกณฑ์ วิธีการและหรือมาตรฐานที่กำหนดไปปฏิบัติ
- โครงการ National Root CA (รับโอนจาก ทก.)
- โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมธุรกิจบริการทางธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์

แผนการดำเนินงาน