สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)
Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA)

แผนที่

ขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีคุณภาพ มีความโปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับการบริการสู่ประชาชน

1. พัฒนา บริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์2. ศึกษา วิจัย พัฒนาและเสนอแนะแนวทางมาตรการและมาตรฐานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์3. ให้คำปรึกษา บริการด้านวิชาการ และบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์4. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดอบรม เพื่อยกระดับทักษะความรู้ความสามารถด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) หรือ อีจีเอ มีสาระสำคัญ 3 ด้านคือ

1.โครงการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (Common Government Network Infrastructure)

- การบูรณาการและพัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN: Government Information Network)  
- การพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud: G-Cloud)
- การพัฒนาระบบบริหารจัดการภัยคุกคามทางสารสนเทศภาครัฐ (Government Security Monitoring)
- การให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai)

2. โครงการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และบริการประชาชน (Common Government Information Infrastructure and e-Services)

- กิจกรรมบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและระบบงานภาครัฐ (e-Government Platform)
- กิจกรรมพัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐ (Government Access Channels)  
- กิจกรรมนำร่องพัฒนาบริการ IT สู่ท้องถิ่น (Smart Citizen Info)
- กิจกรรมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมบริการ (R&D and Product Innovation)
- กิจกรรมวิจัยเชิงนโยบาย (Policy Research)
- กิจกรรมยกระดับขีดความสามารถและพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากร ICT ภาครัฐ (e-Government Capability Building)

3. ผลการดำเนินงานสำคัญตามนโยบายรัฐบาล สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

- การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริการภาครัฐโดยใช้ประโยชน์จากเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
- Mobile Application "สุขพอที่พ่อสอน"
- ภารกิจ Bike for Mom
- ภารกิจ Bike for DAD
- การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐ (Open Government Data)
- e-Service ภาครัฐ และศูนย์กลางแอปพลิเคชัน
- การบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ
- การดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Act)
- การดำเนินการเรื่อง Thailand Government Spending

 

นอกจากผลการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นที่เป็นโครงการตามภารกิจ ซึ่งแสดงให้เห็นความมุ่งมั่นพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง ยังมีการดำเนินงานอื่นๆ อีก ได้แก่ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การสนับสนุนวิทยากรที่มีทักษะความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะด้าน การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ การเข้าร่วมประชุมในเวทีต่างๆ  ทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามที่หน่วยงานต้องการ เพื่อให้การพัฒนาด้านบริการประชาชนและการบริหารจัดการด้านไอทีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น