บริษัท สหโรงแรมไทยและท่องเที่ยว จำกัด
The Syndicate of thai Hotels & Tourists Enterprises Limited

วิสัยทัศน์ (Vision)
“ เป็นหน่วยงานที่เสริมสร้างคุณค่า และมูลค่าให้กับองค์กร เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ความมั่นคง ของประเทศอย่างยั่งยืน ”
พันธกิจ (Mission)
1. เสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับองค์กร
2. ปกป้อง รักษาผลประโยชน์ขององค์กร
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร แบบมืออาชีพ และ มีธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินธุรกิจประเภทโรงแรม โดยใช้ชื่อสถานการค้าว่า “โรงแรมเอราวัณ”