สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
National Research Council of Thailand

มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิจัยตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายและพิจารณาข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเกี่ยวกับการที่สำนักงานฯ เสนอตามบทแห่งพระราชบัญญัติ แล้วทำความเห็นเสนอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งมีหน้าที่เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีในกิจการเกี่ยวกับการวิจัยตามที่นายกรัฐมนตรีขอให้พิจารณาดำเนินการ
วิสัยทัศน์ : “วช. เป็นองค์กรหลักที่ชี้นำการพัฒนาประเทศด้วยผลงานวิจัยและองค์ความรู้ อีกทั้งพัฒนาความเป็นผู้นำด้านการวิจัยของประเทศ” พันธกิจ :
 • จัดทำและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ เป็นองค์กรหลัก ในการบูรณาการงบประมาณการวิจัยของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัย ด้านบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา มาตรฐานการวิจัย ฐานข้อมูลสารสนเทศการวิจัยของประเทศ และเครือข่ายวิจัยระดับต่างๆ เพื่อสนับสนุนการวิจัยของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน/ท้องถิ่น รวมทั้งผลักดันการเป็นผู้นำด้านการวิจัยของประเทศ
 • ติดตามและประเมินผลการวิจัยของประเทศ รวมทั้งการปฏิรูประบบวิจัย และส่งต่องานวิจัยที่มีศักยภาพ เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะยุทธศาสตร์ มาตรการและแนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามและประเมินผลการวิจัยของประเทศ รวมทั้งกำหนด ส่งเสริม และกำกับมาตรฐานการวิจัย ตลอดจนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยของประเทศ เพื่อให้เกิดผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
 • ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสภาวิจัยแห่งชาติและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ

 • เสนอแนะแนวทางการจัดสรรงบประมาณการวิจัยของประเทศ

 • ติดตามและประเมินผลการวิจัยของประเทศ รวมทั้งบริหารจัดการความรู้จากการวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

 • จัดทำมาตรฐาน ข้อกำหนด หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการวิจัยของประเทศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

 • ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยของประเทศ

 • ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานฯ หรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
 •