บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ( ธพส .)
Dhanarak Development Company Limited

เพื่อให้บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาและบริหารจัดการศูนย์ราชการ และทรัพย์สินอื่นตามนโยบายของรัฐบาล ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ข้างต้น จึงได้กำหนดพันธกิจ (Mission) รองรับไว้ 2 พันธกิจ ได้แก่
1. สร้างและบริหารศูนย์ราชการที่ทันสมัยในมิติใหม่ของการอยู่ร่วมกัน
2. พัฒนาและบริหารจัดการทรัพย์สินอื่นตามนโยบายของรัฐ
"เป็นองค์กรชั้นนำในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด"
ประเด็นยุทธศาสตร์
เพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ตลอดจนการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม ผู้เกี่ยวข้อง และแนวนโยบายของรัฐต่อรัฐวิสาหกิจ ธพส. ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
แสวงหาโอกาส พัฒนาโครงการใหม่ และเพิ่มช่องทางในการหารายได้ใหม่ของ ธพส.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาการให้บริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยระบบการบริหารจัดการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาทรัพยากรบุคคลและกระบวนการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีศักยภาพเพียงพอต่อการตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) และสังคมโดยรวม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

โดยมีรายละเอียดของยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
แสวงหาโอกาส พัฒนาโครงการใหม่ และเพิ่มช่องทางในการหารายได้ใหม่ของ ธพส. โดยมีเป้าประสงค์ ดังนี้
1) พัฒนาและใช้ประโยชน์สูงสุดจากสินทรัพย์ของรัฐ
2) เพิ่มรายได้เชิงพาณิชย์
3) เพิ่มรายได้จากการพัฒนาโครงการใหม่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาการให้บริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยระบบการบริหารจัดการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีเป้าประสงค์ ดังนี้
1) ตอบสนองความคาดหวังต่อผู้มีส่วนได้เสียและการให้บริการอย่างมืออาชีพ
2) บริหารจัดการศูนย์ราชการและทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
3) ตอบสนองความต้องการและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (ด้านทรัพย์สิน การเงินและการลงทุน รวมทั้งแหล่งเงิน)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาทรัพยากรบุคคลและกระบวนการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีศักยภาพเพียงพอต่อการตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) และสังคมโดยรวม โดยมีเป้าประสงค์ ดังนี้
1) เพิ่มศักยภาพของบุคลากร ให้เป็นมืออาชีพ
2) พัฒนาองค์กรให้มีเอกภาพ
3) พัฒนา และบูรณาการกระบวนการจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส และทันสมัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืนโดยมีเป้าประสงค์ ดังนี้
1) เสริมสร้างภาพลักษณ์ในการเป็นผู้นำการบริหารอาคารประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม
2) ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม