ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ISLAMIC BANK OF THAILAND

วิสัยทัศน์
เป็นธนาคารอิสลามชั้นนำในภูมิภาค ที่ให้บริการอย่างถูกต้องตามหลักชะรีอะฮ์ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการทางการเงินพื้นฐานเพื่อชาวไทยมุสลิมอย่างทั่วถึง มีบริการที่ตอบสนองความต้องการของชาวมุสลิมที่เดินทางเข้าออกประเทศไทย และเป็นแหล่งเงินทุนให้กับลูกค้ารายย่อยและภาคธุรกิจ

พันธกิจ
1) ให้บริการทางการเงินอย่างถูกต้องตามหลักชะรีอะฮ์
2) เป็นช่องทางให้ชาวไทยมุสลิมเข้าถึงระบบการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
3) เป็นกลไกของรัฐบาลในการสร้างโอกาสให้ลูกค้ารายย่อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
4) มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และการบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
5) เป็นกลไกในการขับเคลื่อนธุรกิจโดยเป็นแหล่งเงินทุนให้กับลูกค้ารายย่อย ธุรกิจ SMEs และธุรกิจขนาดใหญ่
6) เป็นกลไกในการเชื่อมโยงกับสถาบันการเงินในกลุ่มประเทศมุสลิม
7) มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance & Compliance Excellence)
8) สนองตอบนโยบายรัฐโดยคำนึงถึงฐานะการเงินของธนาคาร (Government Agency & Stakeholder Benefit)
วัตถุประสงค์
     ธนาคารจะมุ่งดำเนินธุรกิจตามหลักการของศาสนาอิสลาม ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ให้บริการด้วยความรวดเร็วถูกต้อง เป็นที่ประทับใจของผู้ใช้บริการ สร้างผลกำไรเป็นที่พอใจ
ของผู้ถือหุ้นและผู้ร่วมลงทุน มีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยความมั่นคง
จึงกำหนดแนวทางดำเนินธุรกิจไว้ ดังนี้

ภารกิจหลักขององค์กร
ธนาคารได้กำหนดภารกิจหลักไว้ 4 ประการ ดังนี้
1. ให้บริการทางการเงินตามหลักการของศาสนาอิสลาม เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นมุสลิม และเป็นทางเลือกของกลุ่มลูกค้าทั่วไป
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ทันสมัยในระดับสากล ถูกต้องตามหลักชะรีอะฮ์และสามารถ
สนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าทุกระดับ
3. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดการ
4. บริหารงานอย่างมืออาชีพเพื่อให้ผลประกอบการทางการเงินมีความก้าวหน้าอย่างมีเสถียรภาพ

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน