องค์การสวนสัตว์
The Zoological Park Organization

หน้าที่สำคัญ
 • จัดหา รวบรวม สัตว์ป่านานาชนิด เพื่อประโยชน์ในการศึกษา และอำนวยบริการแก่ประชาชน
 • ส่งเสริม บำรุง และผสมพันธุ์สัตว์ป่าไว้เพื่อมิให้สูญพันธุ์ไป
 • จัดดำเนินการเกี่ยวกับสถานที่เลี้ยงสัตว์ โดยให้มีสภาพใกล้เคียงกับธรรมชาติความเป็นอยู่ของสัตว์นั้น ๆ
 • จัดทำ ตกแต่ง และปรับปรุงบริเวณสถานที่ภายในสวนสัตว์ ให้เหมาะสมกับการเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนอย่างแท้จริง
 • วิสัยทัศน์
  สวนสัตว์ไทยเป็นผู้นำด้านมาตรฐานสวนสัตว์ของอาเซียน รวมทั้งด้านการศึกษาวิจัยพันธุ์สัตว์ป่า

  พันธกิจ
  พัฒนามาตรฐานสวนสัตว์ โดยมุ่งเน้นการให้บริการสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืน และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และการวิจัย สัตว์ป่าแบบบูรณาการ รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของสัตว์ป่านอกเขตป่าธรรมชาติ
  วัตถุประสงค์
  1. ยกระดับมาตรฐานสวนสัตว์และศูนย์วิจัยพันธุ์สัตว์ป่าไทย สู่ระดับสากลอย่างยั่งยืน
  2. สร้างเสริมภาพลักษณ์และความเป็นเลิศขององค์การสวนสัตว์และสวนสัตว์ภายใต้การกำกับดูแล ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ

  ยุทธศาสตร์
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาสวนสัตว์ด้วยองค์ความรู้และใช้วิธีบริหารจัดการสมัยใหม่อย่างมืออาชีพเพื่อสร้างประสิทธิภาพ
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ให้ความสำคัญกับการดูแลสวัสดิภาพสัตว์ (animal welfare and ethics) เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของสัตว์ให้มีความเป็นอยู่ใกล้เคียงธรรมชาติอย่างมีความสุขในสวนสัตว์
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาให้สวนสัตว์เป็นศูนย์การเรียนรู้และสร้างสรรค์ (Learning and Creativity) ของเยาวชน รวมทั้งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ โดยมุ่งเน้นคุณภาพในการให้บริการแก่ประชาชนและให้ ความสำคัญเป็นพิเศษแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาสร้างความเป็นเลิศในการดำเนินการและ นวัตกรรม (Innovation) ของศูนย์วิจัยเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 : สร้างพันธมิตรและความร่วมมือทั้งในประเทศไทย / อาเซียน และประเทศอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการ พัฒนาและยกระดับคุณภาพสวนสัตว์ไทยสู่ระดับสากล
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 : สร้างความสมดุลในการให้บริการอย่างมีคุณภาพและการขยายฐานรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน