ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
SMALL AND MEDUIM ENTERPRISE DEVELOPMENT BANK OF THAILAND

"เป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาของรัฐที่ช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs ไทย"
พันธกิจ [ MISSION ]
- สนับสนุนนโยบายภาครัฐในการช่วยเหลือและส่งเสริม SMEs ไทย
- ให้บริการทางการเงินและบริการอื่นๆ ที่ตอบสนองความต้องการของ SMEs ไทย
- ส่งเสริมและพัฒนา SMEs ไทย ให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการบริหารจัดการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
บริการของธนาคาร- สินเชื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐ - สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ SMEs ไทย- บริการออกหนังสือค้ำประกัน- บริการการอาวัลหรือการรับรองตั๋ว- บริการร่วมลงทุน- บริการปรึกษาแนะนำ/พัฒนาผู้ประกอบการ