บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
Thai Credit Guarantee Corporation

วิสัยทัศน์ : “บสย. เป็นสถาบันแห่งชาติ เพื่อการค้ำประกันสินเชื่อและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาส่งเสริม SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน" พันธกิจ: 1. ช่วยเหลือ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งทุนและมีความสามารถในการแข่งขัน 2. ให้ความรู้เพื่อศักยภาพการทำธุรกิจแก่ SMEs 3. สร้างองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง มีดังนี้
1. ช่วยเหลืออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมให้ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินจำนวนมากขึ้น
2. ช่วยให้สถาบันการเงินมีความมั่นใจในการให้สินเชื่อแก่อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
3. เร่งการกระจายสินเชื่อไปยังอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมทั่วประเทศได้เร็วขึ้น
4. ช่วยให้การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ