บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
Thai Credit Guarantee Corporation

วิสัยทัศน์ “บสย. เป็นสถาบันแห่งชาติ เพื่อการค้ำประกันสินเชื่อและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาส่งเสริม SMEsให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน"พันธกิจ 1. ช่วยเหลือ SMEs ทุกกลุ่มให้เข้าถึงแหล่งทุน2. ช่วยพัฒนา SMEs ให้มีคุณภาพในการประกอบกิจการ3. พัฒนา บสย. ให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง มีดังนี้
1. ช่วยเหลืออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมให้ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินจำนวนมากขึ้น
2. ช่วยให้สถาบันการเงินมีความมั่นใจในการให้สินเชื่อแก่อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
3. เร่งการกระจายสินเชื่อไปยังอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมทั่วประเทศได้เร็วขึ้น
4. ช่วยให้การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ