บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท. (SMC))
Secondary Mortgage Corporation

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) หรือ Secondary Mortgage Corporation (SMC) มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ประเภทสถาบันการเงินในสังกัดกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2540 ด้วยทุนประเดิม จากกระทรวงการคลัง 1,000 ล้านบาท
มีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ด้วยการนำหลักการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์มาใช้เพื่อให้สามารถระดมทุนสำหรับการขยายสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้มากเพียงพอสม่ำเสมอ และเป็นการขยายสินเชื่อที่อยู่อาศัยในวงกว้างขึ้น เพื่อสร้างเสถียรภาพด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
วิสัยทัศน์ (Vision)“เป็นกลไกในการจัดหาเงินทุนระยะยาว รองรับการขยายตัวของระบบสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย”พันธกิจ (Mission)1.ทำหน้าที่ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงิน ผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย และผู้ประกอบธุรกิจที่ให้สินเชื่อโดยการรับจำนองที่อยู่อาศัย ให้เช่าซื้อ หรือให้เช่าแบบลิสซิ่ง2.พัฒนาตลาดทุนโดยออกตราสารทางการเงิน หรือการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) เป็นการระดมทุนจากตลาดทุนเข้าสู่ตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย3.ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน และมีสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ในระยะยาวได้มากขึ้น เป็นการสนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
บตท. จะส่งเสริมการพัฒนาตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดย
1 ส่งเสริมการเจริญเติบโตของตลาดแรกสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยดำเนินธุรกรรมการลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงิน เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องและลดความเสี่ยงในการปล่อยสินเชื่อ
ของสถาบันการเงินที่อยู่ในตลาดแรก
2 ส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน โดยทำธุรกรรมแปลงสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้เป็นหลักทรัพย์ เพื่อขยายการหาแหล่งเงินทุนจากตลาดทุนเข้ามาสู่ตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย ออกตราสารทางการเงินที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยหนุนหลัง (Mortgage-Backed Securities-MBS) หรือตราสารทางการเงินอื่น เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับนักลงทุนและลดปัญหา Funding Mismatch ของสถาบันการเงิน
3. ช่วยให้ประชาชนสามารถขอกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ในระยะยาวได้มากขึ้นโดยการออกตราสารทางการเงินอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นบรรทัดฐานอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง

ค่านิยม (Core Value)
1. มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Focus on Result and Creating Value)
2. มุ่งเน้นการเรียนรู้ระดับองค์กร และระดับบุคคล (Organization and Personal Learning)
3. ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ และสังคม (Societal Responsibility)
วัฒนธรรมองค์กร (1P3C) ประกอบด้วย
1. พัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ (Professional Development)
2. เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Leader)
3. ทุ่มเทต่อองค์กร สังคมและประเทศ มุ่งมั่นต้องทำให้ได้ (Commitment)
4. ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นลำดับแรก (Customer Service Oriented)