สำนักงานธนานุเคราะห์
Office The Government Pawnshop

สำนักงานธนานุเคราะห์ได้ให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์ในกรอบการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของสำนักงานธนานุเคราะห์ ดังนี้


สำนักงานธนานุเคราะห์กับผู้ใช้บริการ

• พัฒนางานบริการในทุกด้านที่ให้ความสะดวก รวดเร็ว และสร้างความประทับใจรับฟังความต้องการ หรือความคิดเห็นของประชาชน
• กำหนดอัตราการเรียกเก็บดอกเบี้ยรับจำนำ และการให้บริการอย่างเป็นธรรม
• ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และเงื่อนไขต่อผู้ใช้บริการอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค
• ให้มีระบบที่ผู้ใช้บริการสามารถร้องเรียนได้ พร้อมด้วยขั้นตอนการดำเนินงานและการติดตามผล เพื่อสร้างความชัดเจนและความเข้าใจให้ผู้ใช้บริการอย่างดีที่สุด กรณีเรื่องร้องเรียนสำนักงานฯ. อาจต้องใช้เวลาพิจารณาดำเนินการและยังไม่เสร็จสิ้นให้สำนักงานฯ ชี้แจงเหตุขัดข้องล่าช้าที่ไม่อาจพิจารณาให้เป็นที่ยุติให้ผู้ร้องเรียนทราบ
• หากผู้ใช้บริการไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือข้อร้องเรียนไม่ได้รับการชี้แจงแก้ไขผู้ใช้บริการสามารถแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้

สำนักงานธนานุเคราะห์กับรัฐบาล

• นโยบายการดำเนินกิจการของสำนักงานฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์ของรัฐและประชาชนเป็นหลัก
• รายได้ที่ได้รับในปีหนึ่งๆ เมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าภาระต่างๆ แล้ว ส่วนหนึ่งต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
วิสัยทัศน์
“เป็นสถาบันรับจำนำของรัฐบาลด้วยบริการที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และยึดหลักธรรมาภิบาล”

พันธกิจ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
1. สนองนโยบายรัฐโดยการรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมเพื่อช่วยเหลือลูกค้าและประชาชน ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการ
2. บริหารการเงินและการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการเติบโตและสถานะทางการเงินที่มั่นคง
3. การบริหารที่มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิสัยทัศน์ เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการองค์กร
4. รักษาและสร้างประโยชน์จากการเป็นสถาบันมาตรฐานในการรับจำนำด้วยความเชี่ยวชาญ บริการที่รวดเร็วด้วยความเต็มใจ โปร่งใส เอื้ออาทร เสมอภาค เป็นธรรม เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ
1. ประกอบกิจการรับจำนำ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน โอน รับโอน ให้เช่า เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม ซึ่งทรัพย์สิน ต่าง ๆ รวมทั้งการถือสิทธิ์ ครอบครองที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอันจำเป็น หรือ ยังประโยชน์แก่ การจัดตั้ง หรือการบริหารงานสำนักงานธนานุเคราะห์
2. การกู้ยืมเงินเพื่อกิจการของสำนักงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย วิธีงบประมาณ
3. ดำเนินการธุรกิจอื่น ที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องกัน หรือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น
นโยบายเชิงกลยุทธ์ระยะยาวขององค์กร
1. นโยบายเชิงกลยุทธ์ด้านการเงิน
- การลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ เพื่อรักษาความมั่นคงทางการเงิน
- รักษาความมั่นคงทางด้านการเงินโดยรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้อยู่ใน ระดับเหมาะสม
2. นโยบายเชิงกลยุทธ์ด้านลูกค้า
- ปรับวงเงินและอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และขยายฐาน ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ
- การส่งเสริมการขายโดยโปรโมชั่นและกิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบ ต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้และผลกำไรในการดำเนินธุรกิจ
3. นโยบายเชิงกลยุทธ์ด้านกระบวนการ
- การพัฒนาธุรกิจโดยการปรับปรุงวงจรผลิตภัณฑ์ พัฒนากระบวนการ ให้บริการ และสถานที่
- การเพิ่มช่องทางธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตในการดำเนินธุรกิจขององค์กร
4. นโยบายเชิงกลยุทธ์ด้านองค์กร
- การประชาสัมพันธ์องค์กร
- การปรับสถานะภาพและปรับปรุงกฎ ข้อบังคับ และระเบียบเพื่อการพัฒนา องค์กร
- การมุ่งสู่องค์กรธรรมาภิบาล
- การพัฒนาระบบเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร (Information and Communication Technology) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาองค์กร
- การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิผล
- การเสริมสร้างการสื่อสารที่ดีภายในองค์กร (Internal Communication)