ธนาคารออมสิน
Government Savings Bank

วิสัยทัศน์
“เป็นสถาบันการเงินที่มั่นคงเพื่อการออม และเป็นผู้นำในการสนับสนุน เศรษฐกิจฐานรากและลูกค้ารายย่อย ด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล”
พันธกิจ
  • เป็นสถาบันเพื่อการออม
  • เป็นสถาบันเพื่อการลงทุนและการพัฒนา
  • เป็นสถาบันเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
  • เป็นสถาบันที่รับผิดชอบต่อสังคม
  •