ธนาคารอาคารสงเคราะห์
GOVERNMENT HOUSING BANK

"ธนาคารมั่นคงทันสมัย และเป็นผู้นำสินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร :
To be a modern and sustainable housing Bank and market leader in providing comprehensive housing finance services"
  • ตอบสนองนโยบายด้านที่อยู่อาศัยของภาครัฐ โดยเฉพาะกลุ่มฐานรากของประเทศและเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ
  • ดำรงความเป็นธนาคารอันดับ 1 ด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและ ปานกลาง
  • มุ่งพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
  • มุ่งพัฒนาศักยภาพและพลังสร้างสรรค์ของพนักงาน
  • ร่วมสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
  •