การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

ดาวน์โหลดโครงสร้างองค์กร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดำเนินธุรกิจในด้านการผลิต จัดหา จัดส่ง และจัดจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ให้แก่ ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัย ธุรกิจ และอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ 73 จังหวัด ทั่วประเทศ ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยแบ่งลักษณะธุรกิจเป็น 2 ประเภท มีโครงสร้างการบริหารงานแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะทำหน้าที่บริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ โดยผู้ว่าการจะกำหนดนโยบายและกำกับให้มีการดำเนินการเป็นไปตามนโยบาย ซึ่งกลุ่มโครงสร้างใหม่ทั้ง 5 กลุ่มมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
1. กลุ่มธุรกิจเครือข่าย รับผิดชอบเครือข่ายและระบบจำหน่าย โดยมีหน้าที่หลักสำคัญ คือ การวางแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า การควบคุมสั่งการจ่ายไฟ การปฏิบัติการระบบไฟฟ้า
2. กลุ่มธุรกิจจำหน่ายและบริการ รับผิดชอบการจำหน่ายและให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด โดยจะประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกลุ่มธุรกิจเครือข่าย เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับการบริการที่รวดเร็วและมีความพึงพอใจสูงสุด
3. กลุ่มพัฒนาองค์กร รับผิดชอบดูแลงานนโยบายและวางแผนยุธศาสตร์ขององค์กรในภาพรวม งานปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อเป็นบริษัทและบริษัทในเครือ งานพัฒนาธุรกิจใหม่เพื่อรองรับการแข่งขันเชิงธุรกิจ รวมทั้งงานประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรและงานนโยบายเศษกิจพลังงาน
4. กลุ่มธุรกิจลงทุน รับผิดชอบงานพัฒนาธุรกิจ ลงทุนด้านก่อสร้างบำรุงรักษา ด้านวิศวกรรม และด้านสารสนเทศและสื่อสาร เพื่อให้เป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
5. กลุ่มสนับสนุนและบริการ รับผิดชอบงานอำนวยการ งานบัญชีการเงิน และงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้กลุมธุรกิจต่างๆ ในองค์กร
มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน
    ภารกิจ
จัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้าและดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นโยบายองค์กร