การไฟฟ้านครหลวง
Metropolition Electricity Authority

หน้าที่และความรับผิดชอบ : Authorities and Responsibilities

     การไฟฟ้านครหลวง มีเขตดำเนินการในกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

     1.ให้บริการและความสะดวกต่างๆ แก่ประชาชน ในการขอติดตั้งไฟฟ้า ฯลฯ

     2.จัดสร้าง และบำรุงรักษา ระบบการจ่ายพลังไฟฟ้า ให้ประชาชนอย่างมั่นคง และมีประสิทธิภาพ

     3.ขยายการจ่ายไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

     4.จัดนำรายได้ที่เหลือจากการขยายงานส่งกระทรวงการคลัง

     5.กำหนดรายได้ที่เป็นธรรม และจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้พนักงาน
     
     รายละเอียดตามประกาศการไฟฟ้านครหลวงที่ 21/2543 เรื่องโครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงานฯ
เป็นองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในระดับสากล
1. ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าที่มีคุรภาพ เชื่อถือได้และปลอดภัย
2. ให้บริการเชิงรุกโดยมุ่งเน้นลูกค้า
3. พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
4. พัมนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน รวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้าสู่การเป็นมหานครแห่งอาเซียน (Distribution System Leader in ASEAN)1.1 ระบบจำหน่ายไฟฟ้ามีคุณภาพชั้นนำในระดับอาเซียนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการให้ทันสมัยรองรับการแข่งขัน (Modernized Service)2.1 ธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้ามีประสิทธิภาพรองรับการแข่งขันในอนาคต (Retail Efficiency)2.2 มีระบบการให้บริการที่เป็นเลิศ (Excellence Service)2.3 มีนวัตกรรมงานบริการ (Innovation Service)ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างการเติบโต (Value Growth) 3.1 การสร้างการเติบโตของธุรกิจ (Business Growth)3.2 การดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ (Operational Excellence)3.3 การบริหารจัดการลงทุนเพื่อความยั่งยืนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สังคมยอมรับและให้ความไว้วางใจ (CSR / Social Trust)5.1 เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มา : http://www.mea.or.th/profile/91/98