องค์การคลังสินค้า (อคส.)
PUBLIC WAREHOUSE ORGANIZATION

แผนที่

วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรที่เป็นเลิศ ด้านการบริหารจัดการคลังสินค้า การค้าและบริการสินค้าเกษตร ด้วยความมุ่งมั่นตามหลักธรรมาภิบาล" พันธกิจ •ดำเนินธุรกิจคลังสินค้าเกษตร การค้า และธุรกิจบริการสินค้าเกษตรด้วยมาตรฐานอย่างมืออาชีพ เป็นธุรกิจหลัก รวมทั้งการให้ บริการโลจิสติกส์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้า •บริหารจัดการงานนโยบายรัฐ เพื่อรักษาสมดุลทั้งปริมาณ และราคาสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใส•มุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง สร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม และพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม•พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง ให้มีมาตรฐานสากลและสอดคล้องตรงตามความต้องการของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ยุทธศาสตร์
•สร้างรายได้ และบริหารสินทรัพย์องค์กรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า
•สร้างความพึงพอใจกับลูกค้า และตอบสนองความคาดหวังต่อนโยบายรัฐ
•เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
•เพิ่มขีดความสามารถ อคส. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากรบุคคล