บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
The Bangkokdock Company (1957) Limited

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจที่ประกอบธุรกิจอู่เรือและอยู่ในความควบคุมของกองทัพเรือ บริษัทมีที่ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ในพื้นที่ของเขตสาทร กรุงเทพมหานคร ระหว่างสะพานกรุงเทพที่อยู่ด้านใต้และสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินที่อยู่ด้านเหนือ และห่างจากปากแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นระยะทางประมาณ ๔๕ กิโลเมตร
บริษัท อู่กรุงเทพฯ ได้ประกอบธุรกิจอู่เรือมาตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ ในปัจจุบันถือว่ามีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมการซ่อมและต่อเรือของประเทศ เนื่องจากเป็นอู่ขนาดใหญ่อู่หนึ่งของกลุ่มอู่เรือจำนวนไม่มากที่สามารถซ่อมเรือที่มีขนาดใหญ่ได้ และบริษัทมีความสำคัญต่อกองทัพเรือมาก เนื่องจากเป็น อู่เรือสำรองสำหรับซ่อมเรือรบที่มีจำนวนมากเกินขีดความสามารถของกรม อู่ทหารเรือ
วิสัยทัศน์ “เป็นหนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมอู่เรือในภูมิภาค และ บริหารจัดการยุทธภัณฑ์เพื่อสนับสนุนกองทัพไทย" / พันธกิจ “ประกอบกิจการและให้บริการอู่เรือ สร้างและซ่อมเรือ ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ให้บริการซ่อมสร้างและ ประกอบโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ต่างๆ ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับพาณิชย์นาวีทุกประเภทของ หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และ เอกชน ให้เท่าเทียมมาตรฐานสากล และ ให้บริการในการจัดหายุทธภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนกองทัพไทย”