บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (บมจ. กสท โทรคมนาคม)
CAT Telecom Public Company Limited

แผนที่

ประกอบกิจการโทรคมนาคมและให้บริการทางด้านโทรคมนาคม ทุกลักษณะ ทุกประเภท รวมถึงกิจการที่ต่อเนื่องหรือใกล้เคียงกัน หรือที่เกี่ยวกับ หรือซึ่งเป็นประโยชน์แก่การประกอบกิจการ โทรคมนาคม และให้บริการทางด้านโทรคมนาคมดังกล่าวทั้งในประเทศ ระหว่างประเทศ และนอกประเทศ
วิสัยทัศน์เป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำของชาติพันธกิจ 1. ให้บริการด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีคุณภาพ และสามารถตอบสนองผู้ใช้บริการได้ตรงความต้องการ โดยการพัฒนาหรือสรรหานวัตกรรมใหม่ๆ 2. ขยายฐานผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้บริการ 3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 4. สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและใส่ใจต่อสังคม
1. พัฒนาบริการหรือสรรหานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการให้บริการ
2. ขยายโครงข่ายเพื่อครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายในการให้บริการ
3. ขยายฐานผู้ใช้บริการ
4. พัฒนาคุณภาพการให้บริการให้ได้มาตรฐานทัดเทียมผู้ให้บริการรายอื่น
5. สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้บริการ
6. บูรณาการระบบ IT เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายในองค์กรและตอบสนองธุรกิจ
7. พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร
8. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนดำเนินงาน
9. บริหารจัดการทรัพยากรและสินทรัพย์สัมปทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
10. ส่งเสริมการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและรักษา ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
1. โครงการโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำใยแก้ว APG (Asia Pacific Gateway)- เพื่อใช้เป็นระบบสื่อสัญญาณหลักระบบหนึ่งสำหรับรองรับปริมาณ Traffic ระหว่างประเทศที่เติบโตเพิ่มขึ้น- เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความมั่นคงของโครงข่ายสื่อสัญญาณระหว่างประเทศของไทย ให้มีศักยภาพทัดเทียมกับประเทศภูมิภาค เป็นการสร้างเสริมศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจแก่ บมจ. กสท โทรคมนาคม ในการเปิดเสรีบริการโทรคมนาคม-เพื่อทดแทนระบบเคเบิลใต้น้ำสายเดิมที่ถูกยกเลิกใช้งาน เช่น ระบบเคเบิลใต้น้ำ APCN และอาจถูกยกเลิกใช้งานในอนาคตอันใกล้ เช่น ระบบเคเบิลใต้น้ำ SMW3- เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงหากระบบเคเบิลใต้น้ำหลักประสบปัญหา- เพื่อสนับสนุน/ นโยบายของรัฐบาลซึ่งต้องการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษาของประเทศ- เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558เป้าหมาย- ร่วมจัดสร้างระบบเคเบิลใต้น้ำใยแก้วกับหน่วยงานโทรคมนาคมระหว่างประเทศ โดยระบบที่จัดสร้างจะมีความจุขนาดไม่ต่ำกว่า 137x40 Gbps ต่อคู่สายใยแก้ว หรือ 5.48 Tbps ต่อคู่สายใยแก้ว โดยใช้เทคโนโลยี DWDM และมีจุดขึ้นบกในประเทศไทย ที่สถานีโทรคมนาคมเคเบิลใต้น้ำชลี 2 สงขลา มีอุปกรณ์ติดตั้งใช้งานเริ่มต้นไม่น้อยกว่า 40Gbps โดยมีเป้าหมายให้แล้วเสร็จในไตรมาส 2 ปี 2558- จัดหาวงจรในระบบเคเบิลใต้น้ำใยแก้วและ/ หรือระบบบนบกที่จำเป็นเพื่อเชื่อมโยงวงจรจากสถานีเคเบิลใต้น้ำไปหาจุดเชื่อมต่อในประเทศต่างๆ หลังจากระบบเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการตามเป้าหมายการใช้งานวงจร- ร่วมกับภาคีสมาชิกจัดหาอุปกรณ์เพื่ออัพเกรดระบบให้มีความจุสูงขึ้น หลังจากระบบเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการตามเป้าหมายแผนการใช้งานวงจรเงินลงทุน- วงเงินลงทุนทั้งสิ้น 2,055.74 ล้านบาทผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ 31 มกราคม 2559)- ผู้รับจ้างดำเนินการวางสายเคเบิลใต้น้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2558 คงเหลือการทำสอบทั้งระบบและรับไว้ใช้งานต่อไป