บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)
Airports of Thailand Public Company Limited

แผนที่

          ทอท. มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ในการบริหารจัดการท่าอากาศยาน ซึ่งคณะผู้บริหาร

ของ ทอท. มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการท่าอากาศยานเป็นอย่างดี รวมถึงมี

การวางแผนพัฒนาท่าอากาศยาน และปรับปรุงท่าอากาศยานให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล

และมีศักยภาพสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้ ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานของ ทอท.

สามารถแข่งขันในระดับสากล และเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ทอท. จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการแข่งขัน ซึ่งประกอบด้วย


(ก) การพัฒนาท่าอากาศยานเพื่อการแข่งขัน

         การเปิดให้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของชาติในการเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2549 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ได้เปิดให้บริการในเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบเป็นท่าอากาศยานหลักที่เป็นศูนย์กลางการบิน(Hub)

ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองรับเส้นทางการบินจากทุกมุมโลก เป็นประตูสู่ประเทศในแถบ

เอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Gateway to the Golden Land) ซึ่งจะช่วยเชื่อมโยง

ในการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาค โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานนานาชาติแห่งใหม่

ที่มีความทันสมัย เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง

การรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากล และสามารถให้บริการสายการบิน และผู้โดยสาร

อย่างมีคุณภาพในระดับสากล โดยในเบื้องต้นจะมีศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารได้ 45 ล้านคนต่อปี

และเมื่อพัฒนาเต็มพื้นที่แล้วจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงถึง 100 ล้านคนต่อปี พร้อมทั้งยกระดับ

คุณภาพและการบริการของท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารสูงติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกโดยจัดทำ

แผนกลยุทธ์เพื่อนำไปสู่การจัดอันดับท่าอากาศยานและคุณภาพการให้บริการในระดับสากล

ปีงบประมาณ 2549 – 2551 เพื่อให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสามารถแข่งขันกับท่าอากาศยานอื่น ๆ

ในระดับสากลได้(ข) บทบาทของท่าอากาศยานในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ

         การเปิดให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จะเป็นส่วนหนึ่งของการขับคลื่อน

ระบบโลจิสติกส์ที่สำคัญของประเทศ โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้มี

การบริหารจัดการด้านการขนส่งสินค้าเป็นแบบเขตปลอดอากร (Free zone) เพื่ออำนวย

ความสะดวกในการขนส่งและการบริหารจัดการสินค้า มีความรวดเร็ว

ยิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้า ซึ่งจะช่วยเพิ่ม

ปริมาณของสินค้าที่ขนส่งผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมากยิ่งขึ้น

และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยในอุตสาหกรรมการขนส่ง

ทางอากาศ ในส่วนบทบาทของท่าอากาศยานภูมิภาค ทอท. จะเร่งพัฒนา

ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส์และการท่องเที่ยว ขยายเครือข่าย

เส้นทางบินให้ครอบคุมทั่วโลก เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของสินค้าในกลุ่มของ

ประเทศจีเอ็มเอสและเอเชียใต้ รวมทั้งพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่และ

ภูเก็ตเป็นประตูสู่ภูมิภาค


วิสัยทัศน์
         บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)(ทอท.) เป็นผู้ดำเนินการและ

จัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก

พันธกิจ
         ให้บริการด้วยใจรักที่เหนือมาตรฐาน และสำนึกในความรับผิดชอบ

ต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชน

ภารกิจ
     ทอท. มีภารกิจในการประกอบและส่งเสริมกิจการท่าอากาศยานสากล

รวมทั้งการดำเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวกับและต่อเนื่องกับการประกอบกิจการท่าอากาศยานสากล

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อให้ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มได้รับการบริการที่เป็นเลิศ

     2. เพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานในความรับผิดชอบที่พอเพียงต่อ

การรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว และได้มาตรฐานสากล

     3. เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยรักษาความเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศ

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างต่อเนื่อง

     4. เพื่อใช้งานท่าอากาศยานในความรับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุด

และสนับสนุนการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศซึ่งกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพ

     5. เพื่อรักษาความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน


         กิจกรรมเชิงพาณิชย์ของ ทอท. คลิ๊กดูที่นี่