บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (TG)
Thai Airways International Public Company Limited

      "เป็นสายการบินที่ลูกค้าเลือกเป็นอันดับแรก ให้บริการดีเลิศด้วยเสน่ห์ไทย"  โดยมีองค์ประกอบหลัก ดังนี้        - ความเป็นหนึ่งในด้านความปลอดภัยต่อลูกค้า พนักงาน และสิ่งแวดล้อม        - เป็นสายการบินแรกที่นักธุรกิจ และนักท่องเที่ยวนึกถึงเมื่อเดินทางเข้าออกหรือผ่านประเทศไทย        - ความเป็นหนึ่งในด้านการให้บริการที่มีคุณภาพอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ตามความคาดหมายของผู้ใช้บริการหรือมากกว่า โดยผสมผสานจุดเด่นของวัฒนธรรมและประเพณีของไทยเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่        - ความเป็นหนึ่งในทางเลือกที่มีทั้งบริการภายในประเทศและระหว่างประเทศ ทางด้านการบินภายในประเทศจะดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งทางด้านการให้บริการและต้นทุนการผลิต เพื่อประโยชน์โดยรวมของประเทศชาติ ทางด้านการบินระหว่างประเทศจะร่วมมือกับภาครัฐบาลและสายการบินพันธมิตร เพื่อเสริมสร้างให้"ประเทศไทย" เป็นจุดหมายของการเดินทางและเป็นประตูสู่ภูมิภาคเอเชีย        - การเป็นองค์กรที่เป็นหนึ่งในด้านการบริหารและการจัดการ มีระบบงานที่มีประสิทธิภาพทั้งด้านขั้นตอนการปฏิบัติงานและการประยุกต์เข้ากับเทคโนโลยี มีการติดต่อสื่อสารที่ดีระหว่างพนักงานด้วยกัย ต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น ตลอดจนภาครัฐและปวงชนชาวไทย        - ความเป็นหนึ่งในด้านความสัมพันธ์ของพนักงาน ที่เปรียบเสมือนตัวแทนของประเทศ พนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยมาตรฐานที่สูงอย่างมืออาชีพ โดยมีการพัฒนาสร้างเสริมทักษะอย่างต่อเนื่อง พร้อมที่จะรวมพลังกันปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถด้วยบริการที่ยากจะแข่งขันได้ต่อ "ลูกค้า" ที่เป็นเพื่อนร่วมงานหรือภายนอกบริษัทฯ ซึ่งจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในภาระหน้าที่และเปี่ยมไปด้วยการให้เกียรติซึ่งกันและกัน        - ความเป็นหนึ่งของผลการดำเนินงานทั้งด้านผลผลิต สถานะทางการเงิน และการเจริญเติบโต จากความได้เปรียบทางด้านต้นทุนของบริษัทฯ และการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้ผลประกอบการสูงเกินความคาดหมายของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะส่งผลให้ " การบินไทย" เป็นสายการบินที่มีขีดความสามรถในการแข่งขันสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
     บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจการขนส่งผู้โดยสาร พัสดุ และไปรษณีย์ภัณฑ์ทางอากาศ และกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน อาทิเช่น สถานีการบิน ศูนย์ซ่อมอากาศยาน คลังสินค้า กิจการทัศนาจร โรงแรม ภัตตาคาร ครัวการบิน เป็นตัวแทนการขนส่งให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องและจัดตั้งโรงเรียนฝึกอบรมบุคคลภายนอก และพนักงานในเรื่องเกี่ยวเนื่องกับกิจการ เป็นต้น
        ภารกิจหลักของบริษัทฯ ได้แก่
1.ให้บริการขนส่งทางอากาศอย่างครบวงจร ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยใส่ใจในเรื่องความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และ การบริการที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจต่อลูกค้า
2.มีการบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใสด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามแนวทางปฏิบัติที่เป็นสากล และมีผลประกอบการที่น่าพอใจ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
3.สร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อจูงใจให้พนักงานเรียนรู้และทำงานอย่างเต็มศักยภาพ และภูมิใจที่เป็นส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ
4.มีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ ในฐานะเป็นสายการบินแห่งชาติ
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งที่ 2 (สุวรรณภูมิ) เป็นท่าอากาศยานสากลหลักของประเทศ และได้เริ่มดำเนินการโครงการก่อสร้างเพื่อรองรับปริมาณการขนส่งทางอากาศที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต รวมทั้งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศ (Aviation Hub) ในภูมิภาคเอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนเพื่อแก้ไขปัญหาความคับคั่งของการจราจรทางอากาศที่ท่าอากาศยานดอนเมืองนั้น รัฐบาลมีแผนจะดำเนินโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้แล้วเสร็จและสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2548 ทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 14 มกราคม 2546 ได้อนุมัติในหลักการให้บริษัทฯ ดำเนินโครงการลงทุน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภายในกรอบวงเงินลงทุนรวม 13,735.51 ล้านบาท รวม 6 รายการ คือ- โครงการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ วงเงินลงทุน 3,779.12 ล้านบาท- โครงการครัวการบิน วงเงินลงทุน 3,944.46 ล้านบาท- โครงการบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น วงเงินลงทุน 1,933.17 ล้านบาท- โครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน วงเงินลงทุน 2,686.72 ล้านบาท- โครงการบริการลูกค้า วงเงินลงทุน 648.25 ล้านบาท และ- โครงการศูนย์ปฏิบัติการ วงเงินลงทุน 743.79 ล้านบาท