องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก. / BMTA)
Bangkok Mass Transit Authority

" ขนส่งมวลชนที่ยั่งยืน บริการตามมาตรฐานสากล ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการ ประสานเชื่อมโยงโครงข่ายขนส่งมวลชน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม "
" พัฒนาระบบการให้บริการขนส่งมวลชน โดยรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และปลอดภัย รวมทั้ง พัฒนาระบบการเดินรถ ให้เชื่อมโยงเป็นโครงข่ายกับระบบขนส่งมวลชนอื่น ๆ ประยุกต์ใช้วิธีการจัดการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อนำไปสู่การลดต้นทุนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารจัดการ ให้เอื้อต่อการปฏิบัติตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ "