การรถไฟแห่งประเทศไทย
State Railway of Thailand

ภายในขอบวัตถุประสงค์ ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 6 ของ พรบ. การรถไฟฯ พ.ศ.2494 ดังนี้

1. สร้าง ซื้อ จัดหา จำหน่าย เช่า ให้เช่า และดำเนินงานเกี่ยวกับเครื่องใช้ บริการ และความสะดวกต่างๆของกิจการรถไฟ

2. ซื้อ จัดหา เช่า ให้เช่า ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง จำหน่าย หรือดำเนินงานเกี่ยวกับทรัพย์สินใดๆ


     
วิสัยทัศน์


พันธกิจ
1. การรถไฟฯ มุ่งเน้นการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างรายได้และผลกำไรให้แก่องค์กร รวมถึง การพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นทางเลือกในการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ
2. การรถไฟฯ ดำเนินการให้บริการขนส่งในเชิงสังคม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนและประเทศ และตอบสนองนโยบายในการให้บริการขนส่งราคาต่ำและมีประสิทธิภาพของภาครัฐ
3. ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนา ขยายและเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการของการรถไฟฯ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
2. เพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงานของการรถไฟฯ ทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจรอง รวมทั้ง มีการจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรและบุคลากรที่สอดคล้องกับแผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบราง อันจะนำไปสู่ความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนของการรถไฟฯ ในระยะยาว
4. เพื่อให้เกิดบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ของการรถไฟฯ ในการผลักดันวิสัยทัศน์การรถไฟฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์
1. กลุ่มยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของการรถไฟฯ (การมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการระบบราง) ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1.) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพย์สิน
2.) ยุทธศาสตร์ด้านการเงินและการบัญชี
3.) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและบริหารองค์กร
4.) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและบริหารบุคลากร
5.) ยุทธศาสตร์ด้านการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2. กลุ่มยุทธศาสตร์ด้านการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ (การให้บริการที่สะดวก ตรงต่อเวลา และปลอดภัย) ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์
1.) ยุทธศาสตร์ด้านการให้บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า
2.) ยุทธศาสตร์ด้านรถจักรและล้อเลื่อน
3.) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2556
จากยุทธศาสตร์ของการรถไฟฯ ทั้ง 8 ยุทธศาสตร์ สามารถรวบรวมและจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2556 ได้จำนวน 191 แผนงาน/โครงการ สามารถสรุปได้ ดังนี้