การท่าเรือแห่งประเทศไทย
Port Authority of Thailand

มีหน้าที่หลักในการรับเรือและสินค้า ขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำทางเดินเรือและแอ่งจอดเรือ ควบคุมการขนถ่ายและบรรทุกสินค้า ยกขน เคลื่อนย้าย เก็บรักษา และส่งมอบสินค้าให้แก่เจ้าของสินค้า ตลอดจนร่วมมือและประสานงานกับส่วนราชการและท่าเรือต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงกิจการท่าเรือให้เจริญก้าวหน้า ทันสมัยตามสภาวะเศรษฐกิจ และมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
" การท่าเรือแห่งประเทศไทย มุ่งสู่การเป็นประตูการค้าหลักของประเทศที่ให้บริการเป็นเลิศ และปลอดภัย เพื่อสนับสนุนระบบเศรษฐกิจ และสามารถแข่งขันในระดับสากล"
 ภารกิจ
• บริหารและพัฒนาท่าเรือให้เป็นโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ที่สำคัญ ให้มีบริการอย่างมีประสิทธิภาพในระดับสากล เพื่อส่งเสริมระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multi Modal) และเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน (Sustainable Competitiveness)
• พัฒนาระบบการขนส่งและการขนถ่ายสินค้า ให้มีโครงข่ายเชื่อมโยง (Logistics Chain) การให้บริการระหว่างท่าเรือ (Port Service Networks) และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
• ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสินทรัพย์อย่างสมดุลในเชิงธุรกิจเอกชนกับเพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน

วัตถุประสงค์
เพื่อบริหารและพัฒนากิจการท่าเรือให้ สามารถแข่ง ขัน และรองรับการขยายธุรกิจการขนส่งทางนํ้าภายในประเทศและระหว่างประเทศ สนับสนุนระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่างเป็นระบบ รวมทั้งปรับปรุงการบริหารจัดการสู่ความเป็นสากล ภายใต้การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล

นโยบาย
• พัฒนากิจการการท่าเรือฯ ให้เสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน
• สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร โดยคำนึงถึงการอยู่ร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
• บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ที่สามารถควบคุม ตรวจสอบได ้