สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.)
Office of the Rubber Replanting Aid Fund

การบริหารงานของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ

ระดับนโยบาย มีหน้าที่กำหนดนโยบาย ดูแลกำกับ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่กำหนด ได้แก่ คณะกรรมการสงเคราะห์การทำสวนยาง (ก.ส.ย.)
ระดับปฏิบัติ แบ่งได้ 2 ส่วน คือ
1. ส่วนกลาง มีหน้าที่ในการบริหารกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านเกษตรและงานด้านอำนวยการ เพื่อให้ปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดประสิทธิภาพ สำนักงานกลางตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครฯ ประกอบด้วยส่วนงานระดับฝ่ายจำนวน 12 ส่วนงาน
2. ส่วนภูมิภาค ได้แก่ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดและอำเภอ มีหน้าที่ในการนำนโยบายไปปฏิบัติในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิผล อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัด 46 แห่ง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอ 56 แห่ง ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัด 12 แห่ง และศูนย์เรียนรู้ยางพารา 4 แห่ง

ส่วนกลาง
มีหน้าที่ในการบริหารกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านเกษตรและงานด้านอำนวยการ เพื่อให้ปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดประสิทธิภาพ สำนักงานกลางตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครฯ ประกอบด้วยส่วนงานระดับฝ่ายจำนวน 12 ส่วนงาน ดังนี้

สำนักผู้ตรวจการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
(1) ตรวจเร่งรัดการปฏิบัติงานของสำนักงาน ทั้งในสำนักงานกลางและสำนักงานฯ จังหวัด เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย แผนงานและโครงการ
(2) ให้ข้อคิดเห็นประกอบในการกำหนดนโยบาย แผนงาน สืบสวน
(3) สอบสวนข้อเท็จจริงตามที่ได้รับมอบหมาย ตรวจเยี่ยม
(4) หรือดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักผู้อำนวยการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
(1) รับผิดชอบงานสารบรรณของสำนักงาน ร่าง โต้ตอบหนังสือภาษาต่างประเทศและแปลเอกสาร
(2) รับผิดชอบงานบริหารทั่วไปของสำนักงาน
(3) รับผิดชอบงานช่วยอำนวยการนักบริหาร
(4) ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบ
(5) ดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนงานใดส่วนงานหนึ่งโดยเฉพาะ
(6) รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
(7) รับผิดชอบงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

สำนักตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
(1) ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิคหรือวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไปปริมาณมากน้อยตาม ความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ และระยะเวลา
(2) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงินและบัญชี การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน การบริหารงาน และ การปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ของสำนักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย รวมทั้งตรวจสอบการดำเนินงาน ทั้งด้านปฏิบัติการ ด้านบริหารงานและด้านการเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ให้เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
(3) ตรวจสอบการดูแลรักษาทรัพย์สินและการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและประหยัด
(4) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อ (2) ว่าเป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและประหยัด
(5) เสนอแนะวิธีหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การปฏิบัติงานตามข้อ (2) เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและประหยัดยิ่งขึ้น
(6) ประสานงานและให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ในด้านระเบียบปฏิบัติและการควบคุมภายใน
(7) ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ รายจ่ายและสิทธิประโยชน์ที่สำนักงานพึงได้รับ
(8) เสนอแนะวิธีการป้องกันการรั่วไหล หรือการทุจริตเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินต่างๆ ของสำนักงาน
(9) ประสานงานกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและคณะกรรมการตรวจสอบรัฐวิสาหกิจ
(10) จัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน
(11) ติดตามผลการตรวจสอบและการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
(12) ตรวจสอบรับรองงบการเงินเงินทุนสวัสดิการสำนักงาน และงบการเงินฌาปนกิจกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางก่อนที่สำนักงานจะส่งให้ หน่วยงานภายนอก
(13) ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายในขององค์กร

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
(1) พัฒนาระบบงานด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารงานของสำนักงาน
(2) พัฒนาและบำรุงรักษา แก้ไข เปลี่ยนแปลงระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ใช้บริการ
(3) วิเคราะห์ระบบงานเพื่อใช้ในการพัฒนาหรือสร้างระบบงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรมและการ เขียนโปรแกรม
(4) สร้างและบำรุงรักษาฐานข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงการรักษาความปลอดภัย และการสำรองข้อมูล การบริการเพื่อการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศแก่ หน่วยงานต่างๆ
(5) สร้างและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลของสำนักงาน
(6) พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานกับหน่วยงานภายนอก ทั้งส่วนราชการและเอกชน เพื่อบริกาข้อมูลข่าวสารและข้อสนเทศ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
(7) ร่วมกับหน่วยงานที่ใช้บริการด้านคอมพิวเตอร์ทำการปรับปรุง แก้ไขระเบียบและข้อบังคับของสำนักงาน
(8) จัดทำแผนการใช้คอมพิวเตอร์ในหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย นโยบายของรัฐและนโยบายของสำนักงาน รวมทั้งทำการประเมินผลและปรับปรุงแผนการใช้คอมพิวเตอร์อุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

ฝ่ายวิจัยและแผน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
(1) ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำแผนวิสาหกิจ แผนปฏิบัติการประจำปี แผน ปฏิบัติราชการแผ่นดิน 4 ปีและโครงการพิเศษต่างๆ
(2) ศึกษา วิเคราะห์แผนงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
(3) รวบรวม วิเคราะห์และจัดทำระบบข้อมูลเพื่อการบริหาร
(4) วิเคราะห์และสรุปข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานเกี่ยวกับยางพารา
(5) ติดตาม ประเมินผลและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร
(6) จัดทำรายงานการควบคุมภายในของสำนักงาน รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการควบคุมภายในของหน่วยงาน
(7) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงาน รวมทั้งรวบรวมผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการศึกษาวิจัยงานที่เป็นประโยชน์ต่อสำนักงาน
(8) ศึกษา วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการใหม่ของสำนักงาน
(9) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ของสำนักงาน
(10) รับผิดชอบงานประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
(11) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ

ฝ่ายส่งเสริมการสงเคราะห์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
(1) ศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลการให้การสงเคราะห์และผลการให้การสงเคราะห์
(2) ประสานงานในการกำหนดเป้าหมายการให้การสงเคราะห์ให้เป็นไปตามเป้าหมายของสำนักงาน
(3) ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบการให้การสงเคราะห์ กำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ ในการให้การสงเคราะห์ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการให้การสงเคราะห์ เสนอแนะแนวทางเพื่อยกระดับมาตรฐานสวนสงเคราะห์
(4) กำกับ ตรวจสอบและติดตามการดำเนินการให้การสงเคราะห์
(5) เป็นศูนย์ประสานเกี่ยวกับการให้การช่วยเหลือสวนที่ประสบภัยธรรมชาติ
(6) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดแผนการจัดเตรียมวัสดุสงเคราะห์และวัสดุปลูกให้เพียงพอกับความต้องการ
(7) ศึกษาและรวบรวมผลงานทางวิชาการด้านเกษตรเพื่อนำมาประกอบการให้การสงเคราะห์
(8) ทดสอบ สาธิต ประยุกต์ใช้และเผยแพร่วิทยาการต่างๆ
(9) กำหนดแผนการผลิต การจัดซื้อ การขนส่งและการจ่ายวัสดุสงเคราะห์และวัสดุปลูก
(10) ควบคุมการผลิตและจัดสรรวัสดุปลูกให้แก่สำนักงานฯ จังหวัด
(11) พิจารณาให้มีคลังกลางและคลังเก็บย่อย รวมทั้งควบคุมจำนวนวัสดุสงเคราะห์ในคลังเก็บให้เพียงพอจ่ายผู้รับการสงเคราะห์ในทุกท้องที่และการ สั่งโอนวัสดุสงเคราะห์
(12) พิจารณาและแก้ไขปัญหากรณีวัสดุสงเคราะห์และวัสดุปลูกขาดแคลน
(13) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล ติดตาม ควบคุม กำกับงานตามโครงการพิเศษที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรชาวสวนยาง

ฝ่ายพัฒนาสวนสงเคราะห์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
(1) พัฒนาสถาบันเกษตรกร รวมทั้งให้การสนับสนุนสำนักงานฯ จังหวัดในการพัฒนาเกษตรกร
(2) นำเทคนิคและวิทยาการด้านการเกษตรและด้านเศรษฐกิจการเกษตรมาใช้ในการสงเคราะห์สวนยาง
(3) พัฒนาส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกรสวนยางให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร
(4) กำหนดแผนงาน โครงการ ตลอดจนควบคุม กำกับ ติดตาม พัฒนาและเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการผลิต การตลาด การส่งเสริมอาชีพเสริม และการให้ สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน
(5) บริการวิชาการ ให้คำปรึกษาและสนับสนุนสำนักงานฯ จังหวัดในการให้การศึกษาและพัฒนาเจ้าของสวนสงเคราะห์รวมทั้งสถาบันเกษตรกรที่อยู่ใน ความดูแล
(6) เป็นศูนย์กลางการบริหารระบบกลุ่มพัฒนาเจ้าของสวนสงเคราะห์

ฝ่ายการเงินและบัญชี มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
(1) วิเคราะห์และจัดทำงบประมาณรายจ่ายของสำนักงาน พร้อมทั้งจัดสรรเงินงบประมาณให้แต่ละส่วนงาน
(2) วิเคราะห์และควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และจัดทำแผนการเงินของสำนักงาน
(3) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และแนวทาง ตลอดจนควบคุมการบริหารเงินและเงินฝากธนาคาร
(4) รับ-จ่ายเงิน ตรวจการเบิกจ่ายเงินสดและหลักฐานแทนเงินสด รวมทั้งเก็บรักษาเงิน (เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ) พร้อมจัดทำหลักฐาน การรับ-จ่ายและเงินคงเหลือ
(5) กำหนดข้อบังคับ ระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงินทุกประเภท และควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(6) ออกกฎ ระเบียบและเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ ทั้งสวัสดิการเงินกู้ สวัสดิการสงเคราะห์และสวัสดิการอื่นๆ
(7) รับผิดชอบการจัดทำบัญชีและควบคุมการใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ
(8) จัดทำงบการเงินของสำนักงานทุกประเภท

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
(1) วางแผนอัตรากำลัง แผนกำลังคน
(2) ปรับปรุงระบบงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกส่วนงาน
(3) กำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
(4) สรรหาและบรรจุบุคคลให้สอดคล้องกับแผนกำลังคน
(5) ดำเนินการแต่งตั้ง โอนย้าย สับเปลี่ยนหมุนเวียนพนักงาน
(6) กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีของพนักงาน
(7) ดำเนินการเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้าง
(8) รับผิดชอบงานทะเบียนประวัติพนักงาน
(9) ควบคุมวันทำการ และดำเนินการเกี่ยวกับการลาทุกประเภทของพนักงาน
(10) ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และการขอพระราชทานเพลิงศพ
(11) ดำเนินการด้านวินัย ความรับผิดทางละเมิด และการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

ฝ่ายพัสดุ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
(1) วางแผนการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานของสำนักงาน
(2) ดำเนินการจัดหาตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการพัสดุ
(3) ควบคุมดูแลรักษาสัญญา ติดตามผลการปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงจัดหาพัสดุ
(4) ตั้งเบิกจ่ายเงินค่าจัดหาพัสดุ
(5) ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุของหน่วยงานในสำนักงานกลาง
(6) เก็บรักษาพัสดุ ตลอดจนจัดให้มีการบำรุงรักษาสถานที่และอุปกรณ์ รวมถึงความปลอดภัยต่างๆ ของทรัพย์สิน
(7) ดำเนินการด้านประกันภัยยานพาหนะและวัสดุสงเคราะห์ในคลังเก็บและขนส่ง ตลอดจนทรัพย์สินอื่นๆ กำหนดวงเงินประกันภัยรวมทั้งการจ่าย เบี้ยประกัน
(8) ควบคุมยานพาหนะและดูแลสถานที่ของสำนักงานกลาง และกำกับดูแลในส่วนของสำนักงานฯ จังหวัดให้เป็นไปตามระเบียบ
(9) รับ-ส่งข่าวสารทางโทรศัพท์ โทรสารและวิทยุ รวมทั้งควบคุมการบริการสื่อสารและโทรคมนาคมของสำนักงาน

ฝ่ายฝึกอบรม มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
(1) วางแผนการพัฒนาและฝึกอบรม จัดทำแผนงาน โครงการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน
(2) ดำเนินการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานของสำนักงาน
(3) ควบคุมและกำกับการฝึกอบรมที่ดำเนินการโดยสำนักงานฯ จังหวัดให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรม
(4) ประเมินผลและรายงานผลการพัฒนาและฝึกอบรม
(5) ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน
(6) ดำเนินการพัฒนาเพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่พนักงาน
(7) ดำเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา และการศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ

ฝ่ายกฎหมาย มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
(1) ยกร่างและ/หรือตรวจร่างสัญญาหรือข้อตกลงที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงาน
(2) ตรวจร่างข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งหรือเอกสารสำคัญตามที่ได้รับมอบหมาย
(3) พิจารณาวินิจฉัยข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งและสัญญาต่างๆ
(4) รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีในศาลต่างๆ
(5) ประสานงานกับพนักงานอัยการ หรือทนายความผู้รับมอบอำนาจในการดำเนินคดี หรือแก้ต่างให้สำนักงาน
(6) ติดตามการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาล
(7) ให้คำปรึกษาแนะนำหรือตีความในข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งแก่ส่วนงานของสำนักงาน
(8) หารือกับหน่วยงานภายนอกในการวินิจฉัย ตีความเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับข้อบังคับ ระเบียบประกาศ คำสั่งของสำนักงาน
(9) ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์ของพนักงานและลูกจ้าง

ส่วนภูมิภาค
ได้แก่ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดและอำเภอ มีหน้าที่ในการนำนโยบายไปปฏิบัติในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิผล อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัด 46 แห่ง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอ 51 แห่ง ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัด 12 แห่ง และศูนย์เรียนรู้ยางพารา 4 แห่ง โดยแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัด มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
(1) ดำเนินการเกี่ยวกับการให้การสงเคราะห์การทำสวนยางในพื้นที่ความรับผิดชอบ
(2) รับผิดชอบในการส่งเสริมการเกษตรสวนยาง
(3) ดำเนินการจัดทำแผนงานประจำปี/โครงการต่างๆ และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของสำนักงานฯ จังหวัด
(4) ให้คำแนะนำ ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการผลิตแก่เกษตรกรสวนยาง
(5) ส่งเสริมอาชีพเสริมแก่เกษตรกรสวนยาง
(6) ให้คำปรึกษา แนะนำ ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดเกี่ยวกับการส่งเสริม การปลูกสวนยาง การพัฒนาการผลิตการตลาดและโรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนดไว้
(7) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน งบประมาณและพัสดุของสำนักงานฯ จังหวัด ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำ ควบคุม กำกับตรวจสอบ วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานดังกล่าวของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
(1) ดำเนินการให้การสงเคราะห์การทำสวนยางในพื้นที่ความรับผิดชอบ
(2) ให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการเกี่ยวกับการปลูกยาง
(3) รับผิดชอบเกี่ยวกับการพิจารณาการให้การสงเคราะห์
(4) ดำเนินการจัดกลุ่มตรวจสวนและตรวจสวนสงเคราะห์ตามระเบียบที่กำหนด
(5) จัดตั้งฟื้นฟูและดำเนินการกลุ่มพัฒนาเจ้าของสวนสงเคราะห์ให้สามารถพัฒนาช่วยเหลือตนเองเป็นสถาบันเกษตรกรและพัฒนาเข้าสู่ระบบสหกรณ์ กองทุนฯ สวนยาง
(6) ดำเนินการส่งเสริมการมีรายได้เสริม
(7) รับผิดชอบการดำเนินงานตลาดประมูลยางพาราระดับท้องถิ่น
(8) ดำเนินการส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพการผลิต
(9) รับผิดชอบบริหารการจัดการโรงอบ/รมยาง และโรงเรือนผลิตยางแผ่นคุณภาพดี
(10) รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน บัญชี พัสดุและวัสดุที่เกี่ยวกับการสงเคราะห์
(11) ดำเนินการเก็บเงินสงเคราะห์ของสำนักงานฯ อำเภอ (กรณีมีด่านส่งยางออก)

ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัด มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
(1) รับคำขอการให้การสงเคราะห์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ/รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ
(2) รับผิดชอบเกี่ยวกับการพิจารณาการให้การสงเคราะห์
(3) ดำเนินการจัดกลุ่มตรวจสวนและตรวจสวนสงเคราะห์ตามระเบียบที่กำหนด
(4) ดำเนินการส่งเสริมการมีรายได้เสริม
(5) จัดตั้งฟื้นฟูและดำเนินการกลุ่มพัฒนาเจ้าของสวนสงเคราะห์ให้สามารถพัฒนาช่วยเหลือตนเองเป็นสถาบันเกษตรกรและพัฒนาเข้าสู่ระบบสหกรณ์ กองทุนฯ สวนยาง
(6) ดำเนินการส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพการผลิต
(7) ให้คำแนะนำทางวิชาการ เป็นวิทยากร ให้คำปรึกษาหารือเป็นแหล่งวิชาการเกษตร เทคนิคการดำเนินการเกษตร เผยแพร่ความรู้โฆษณา ประชาสัมพันธ์ จัดนิทรรศการ
(8) ดำเนินการเกี่ยวกับตลาดประมูลยางพาราระดับท้องถิ่น
(9) จัดฝึกอบรมเกษตรกรและพนักงานของสำนักงานฯ จังหวัด
(10) สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านสถาบันเกษตรกร
(11) ผลิตเอกสารเพื่อการสอน งานเผยแพร่ งานโฆษณาประชาสัมพันธ์
(12) ดำเนินการโฆษณาและประชาสัมพันธ์กิจการของสำนักงาน
(13) รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน บัญชี พัสดุและวัสดุที่เกี่ยวกับการสงเคราะห์
(14) ดำเนินการเก็บเงินสงเคราะห์ของศูนย์ปฏิบัติการฯ จังหวัด (กรณีมีด่านส่งยางออก)
(15) ควบคุมและจัดการระบบข้อมูลทุกระบบ

ศูนย์เรียนรู้ยางพารา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
(1) กำหนดแผนการใช้พันธุ์ยางและไม้ยืนต้น
(2) กำหนดแผนการผลิตพันธุ์ยางและวัสดุปลูก
(3) ศึกษา ทดสอบเพื่อพัฒนาพันธุ์ยางและไม้ยืนต้น
(4) ดำเนินการผลิตและ/หรือจ่ายพันธุ์ยาง ไม้ยืนต้นและวัสดุปลูก
(5) ดำเนินการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรและบุคคลทั่วไป เช่น จัดหลักสูตรอบรม จัดให้มีแปลงสาธิตเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นต้น
(6) ให้บริการการใช้สถานที่ในการประชุมสัมมนาแก่หน่วยงานภายนอก
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการเพิ่มมูลค่ายางพาราด้วยการให้บริการที่เป็นเลิศ เพื่อเสริมสร้างสังคมชาวสวนยางสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน” เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาศักยภาพการผลิตยางพารา และการให้บริการ ตั้งแต่การปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิต การแปรรูปขั้นต้น แปรรูปขั้นกลาง เป็นผลิตภัณฑ์ยางอุตสาหกรรม และการตลาด เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้มั่นคง ส่งผลให้สังคมชาวสวนยางเข้มแข็งค่านิยมองค์กร สกย. ได้กำหนดค่านิยมองค์กรที่จะใช้เป็นบรรทัดฐานสำหรับพนักงานได้นำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าบรรลุสู่เป้าหมายขององค์กร ดังนี้ O : Outcome มุ่งผลสำเร็จของการทำงาน R : Responsibility ความรับผิดชอบ R : Relationship สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน A : Active Teamwork การทำงานเป็นทีม F : Faith ความเชื่อถือในองค์กรพันธกิจ เพื่อให้การดำเนินงานในช่วงแผนวิสาหกิจฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2555 – 2559) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ในช่วงปีงบประมาณ 2558-2559 สามารถบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ที่กำหนด สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) จึงได้กำหนดพันธกิจ 5 ประการ ดังนี้ 1)ส่งเสริมการปลูกสร้างสวนยางด้วยการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่ที่เหมาะสม 2)ส่งเสริมการพัฒนาการแปรรูปผลผลิตที่ได้จากยางพาราให้มีคุณภาพและมีมูลค่าเพิ่ม 3)เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตลาดยางพารา และขยายตลาดยางพาราระดับท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ส่งเสริมให้ปลูกยาง บนพื้นฐานความร่วมมือของเกษตรกร 4)พัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5)พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ วัตถุประสงค์ 1)เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปลูกสร้างสวนยางเข้าสู่ระบบการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน และพัฒนาระบบตลาด เพิ่มรายได้และลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร 2) เพื่อพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ให้เพิ่มมูลค่าผลผลิต โดยการแปรรูปผลผลิตจากยางพารา 3)เพื่อให้บริการเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ส่งออกยาง ตั้งแต่การให้คำแนะนำปลูกสร้างสวนยางจนกระทั่งการเก็บเกี่ยวผลผลิต การแปรรูปขั้นต้น แปรรูปขั้นกลาง การตลาด และรวมถึงการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการส่งออกยาง 4) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร บุคลากรสามารถปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และเป็นองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล เป้าหมายหลัก 1)เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตการปลูกสร้างสวนยางตามระบบการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนในพื้นที่เหมาะสม โดยการเปลี่ยนพันธุ์ยางที่ให้ผลผลิตน้ำยางมากกว่าพันธุ์เดิม เพื่อให้ต้นทุนการผลิตอยู่ในระดับมาตรฐานตามที่ สกย. กำหนด 2)สร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกร และสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกร โดยส่งเสริมให้มีการรวมตัวเพื่อดำเนินกิจกรรม และช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อเพิ่มมูลค่า ในการผลิต การแปรรูป การตลาด อาชีพเสริม และอื่นๆ ตามความเหมาะสม และพัฒนาไปสู่เป็นสถาบันเกษตรกรที่เป็นนิติบุคคล ปีละ ๕ นิติบุคคล 3)ดำเนินการเปิดตลาดประมูลยางพาราระดับท้องถิ่น ครอบคลุมพื้นที่ที่ส่งเสริมให้ปลูกยาง และ ซื้อ ขาย ผ่านตลาดของ สกย. ร้อยละ ๒๕ ภายในปี ๒๕๕๙ 4)ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กร ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล และเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรมการทำงาน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง รวมถึง เสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยต้องได้รับคะแนนการประเมินความพึงพอใจจากองค์กรอิสระภายนอกมากกว่าร้อยละ ๘๐ ทุกครั้งที่มีการประเมินยุทธศาสตร์ เพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายของพันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ในช่วงแผนวิสาหกิจ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2555-2559) ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยมุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ เร่งรัดให้มีการปลูกยางพันธุ์ดีหรือไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ทดแทนสวนยางเก่าที่ให้ผลผลิตไม่คุ้มค่า ส่งเสริมปลูกสร้างสวนยางเพิ่มในพื้นที่ที่เหมาะสม เก็บเกี่ยวผลผลิตจากสวนยางพาราอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของตลาด เกษตรกรนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้อย่างจริงจังและทั่วถึง เป็นการลดต้นทุนการผลิต สามารถเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสวนยางในแนวทางที่เกื้อกูลกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร สนับสนุนให้เกิดการรวมตัวของเกษตรกรชาวสวนยางขนาดเล็ก เพื่อเป็นสถาบันเกษตรกรและมีการดำเนินการที่มีมาตรฐานต่อเนื่อง เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายสถาบันเกษตรกรเพื่อให้สามารถพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด รวมทั้งสร้างอำนาจในการเจรจาต่อรองต่างๆ สนับสนุนให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางและดำเนินการส่งเสริมและพัฒนา สร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่เข้าสู่อาชีพการทำสวนยาง และที่เกี่ยวข้องกับอาชีพยางพาราเพิ่มขึ้นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบตลาดยางพารา จัดให้มีตลาดประมูลยางระดับท้องถิ่น เพื่อรองรับผลผลิตยางพาราครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ส่งเสริม ให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรมโดยระดับราคาสูงกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกร พัฒนาเครือข่ายและระบบตลาดยางให้เกษตรกรทั่วประเทศสามารถขายยางได้ในราคาใกล้เคียงกัน สร้างกลไกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและวิเคราะห์สถานการณ์เร่งด่วน เพื่อให้เกษตรกรได้รับรู้ข่าวสารที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบกับราคา อย่างรวดเร็ว ทันเวลา และทั่วถึง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร บุคลากรสามารถปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และเป็นองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมภายใต้หลักจริยธรรมและการกำกับที่ดี ควบคู่ไปกับการใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ มีความรอบรู้ทันต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการจัดการความเสี่ยง เร่งรัดการปรับปรุงโครงสร้าง จัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรให้สอดคล้องและเหมาะสมกับภารกิจที่รับผิดชอบ ส่งเสริมการปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยมองค์กร คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยแก่บุคลากร ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่ง ให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้ใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็วและทั่วถึง แสวงหาพันธมิตรในการดูแลเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อช่วยลดต้นทุนในการบริหารจัดการ
ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน
กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง” จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2503 และต่อมาได้มีการปรับปรุงแก้ไขรวม 3 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2505, 2518 และ 2530 วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางให้มีรายได้เพิ่มขึ้นโดยการปลูกแทนยางเก่าที่ให้ผลผลิตน้อยด้วยยางพันธุ์ดี หรือไม้ยืนต้นชนิดอื่นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ไม่เคยมีสวนยางมาก่อน ได้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพทำสวนยาง ซึ่งเป็นอาชีพที่มั่นคงยิ่งขึ้น บริหารงานโดยคณะกรรมการสงเคราะห์การทำสวนยาง (ก.ส.ย.) หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) เป็นรัฐวิสาหกิจจัดอยู่ในกลุ่มเสริมสร้างเสถียรภาพกับสังคม สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีผู้อำนวยการเป็นผู้บริหารสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

แหล่งรายได้ รายได้หลักในการดำเนินงานมาจาก 3 แหล่งดังนี้
(1) เงินสงเคราะห์ (CESS) เก็บจากผู้ส่งยางออกนอกราชอาณาจักร โดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้ปรับปรุงเงินสงเคราะห์ใหม่และประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 โดยได้กำหนดอัตราเงินสงเคราะห์ ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
(1.1) ราคายางไม่เกินกิโลกรัมละ 40 บาท เก็บเงินสงเคราะห์ (CESS) ในอัตรากิโลกรัมละ 90 สตางค์
(1.2) ราคายางเกินกิโลกรัมละ 40 บาท แต่ไม่เกินกิโลกรัมละ 60 บาท เก็บเงินสงเคราะห์ (CESS) ในอัตรากิโลกรัมละ 1.40 บาท
(1.3) ราคายางเกินกิโลกรัมละ 60 บาท แต่ไม่เกินกิโลกรัมละ 80 บาท เก็บเงินสงเคราะห์ (CESS) ในอัตรากิโลกรัมละ 2.00 บาท
(1.4) ราคายางเกินกิโลกรัมละ 80 บาท แต่ไม่เกินกิโลกรัมละ 100 บาท เก็บเงินสงเคราะห์ (CESS) ในอัตรากิโลกรัมละ 3.00 บาท
(1.5) ราคายางเกินกิโลกรัมละ 100 บาท เก็บเงินสงเคราะห์ (CESS) ในอัตรากิโลกรัมละ 5.00 บาท โดยใช้ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ยางแท่งชั้น 20 และน้ำยางข้น (60% DRC) เป็นราคา FOB (Free on Board) กรุงเทพฯ (ราคาสินค้าที่ส่งมอบ ณ ท่าเรือส่งออก) เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเงินสงเคราะห์
พระราชบัญญัติฯ กำหนดให้แบ่งการใช้จ่ายเงินสงเคราะห์ (CESS) ออกเป็น 3 ส่วน คือ
1. ไม่เกินร้อยละ 5 เป็นค่าใช้จ่ายในการค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับกิจการยางในอันที่จะเป็นประโยชน์แก่เจ้าของสวนยางโดยเฉพาะ มอบให้กรมวิชาการเกษตร
2. ไม่เกินร้อยละ 10 เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานการสงเคราะห์ของ สกย. หากปีใด ไม่เพียงพอให้รัฐบาลตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมตามความจำเป็น
3. เงินที่เหลือ เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการสงเคราะห์เจ้าของสวนยางที่ปลูกแทน
(2) เงินดอกผล ดอกผลของเงินสงเคราะห์ นำไปใช้จ่ายในการบริหารงานสงเคราะห์ของ สกย. ได้เท่าที่จำเป็น ส่วนที่เหลือสมทบเพื่อการสงเคราะห์เจ้าของสวนยางที่ปลูกแทน
(3) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ในรูปของเงินกู้ที่รัฐบาลเป็นผู้กู้ หรือเงินงบประมาณแผ่นดินเพื่อดำเนินการสงเคราะห์แก่เจ้าของสวนยางที่ปลูกแทน ปลูกยางใหม่ บริหารงานของ สกย. และดำเนินกิจกรรมอื่นที่รัฐบาลมอบหมาย