องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
Dairy Farming Promotion Organization of Thailand

http://www.dpo.go.th/wp-content/uploads/2013/12/orgchart.jpg
     รายละเอียดตามข้อบังคับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานและกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนงานพ.ศ. 2541
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมวิสัยทัศน์ (ปี 2560-2564)นมแห่งชาติภายในปี 2564GROWTH ยอดขาย 10,000 ล้านบาทSUSTAINABILITY Top of Mind ในอุตสาหกรรมนมLEARNING ศูนย์กลางข้อมูลและความรู้เรื่องนมPERFORMANCE รัฐวิสาหกิจระดับ BBพันธกิจ (ปี 2560-2564)ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้เป็นอาชีพแก่เกษตรกรไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมนมให้ครบวงจรและมีมูลค่าเพิ่มสร้างแหล่งความรู้ด้านกิจการโคนมและอุตสาหกรรมนมมุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (HPO) ด้วยหลักธรรมาภิบาลค่านิยม (ปี 2560-2564)“องค์กรแห่งความสุขที่ส่งเสริมและยกระดับความรู้ด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ”วัฒนธรรมองค์กร (ปี 2560-2564)“รู้และรับผิดชอบ ส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่า พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เน้นเรื่องธรรมาภิบาล”
“องค์กรแห่งความสุขที่ส่งเสริมและยกระดับความรู้ด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ”
กลยุทธ์
มุมมองด้านการเงิน
- เติบโตอย่างมั่นคง
- ใช้สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

มุมมองด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก
- ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- สร้างความมั่นคงในอาชีพ

มุมมองด้านกระบวนการภายใน
- สร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
- เพิ่มความแข็งแร่งให้ภาพลักษณ์และตราสินค้า
- เพิ่มผลิตภาพการผลิต
- จัดหาวัตถุดิบให้เพียงพอ
- ยกระดับการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ
- นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการตัดสินใจ

มุมมองด้านคนและความรู้
- เพิ่มขีดความสามารบุคลากร
- เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร