องค์การสะพานปลา (อสป.)
Fish Marketing Organization

วิสัยทัศน์
"เป็นองค์กรหลักด้านตลาดสัตว์น้ำ และส่งเสริมธุรกิจประมง"

พันธกิจ
1. ให้บริการตลาดสินค้าสัตว์น้ำที่มีคุณภาพมาตรฐานถูกสุขอนามัยและเป็นธรรม โดยมีการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง รวมถึงระบบตลาดที่เป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของชาวประมง ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค
2. ส่งเสริมฐานะสวัสดิการของชาวประมง สนับสนุนและพัฒนาอาชีพการประมงเป็นการช่วยเหลือโดยใช้เงินทุนส่งเสริมการประมง เพื่อส่งเสริมฐานะ สวัสดิการ การประกอบอาชีพ และบูรณะหมู่บ้านประมง รวมถึงสนับสนุนเงินทุนในการดำเนินงานให้กับสถาบันการประมงต่างๆ การสนับสนุนงานวิจัยด้านประมง และการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรชาวประมง
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารฐานะการเงินที่มั่นคงขององค์กร โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้จากการดำเนินงานตามภารกิจ และการบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยการเพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักการและแนวทางดำเนินงานขององค์การสะพานปลาตาม SOD ไว้ดังนี้

แผนระยะสั้น
1.ศึกษาบทบาทและทิศทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
2.นำแผนฟื้นฟูองค์กรมาปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
3.ให้สถาบันการเงินมาบริหารงานด้านสินเชื่อขององค์กร
4.จัดทำแผนการบริหาร พัฒนา ปรับปรุง ทรัพยากร ที่มีอยู่ในทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตฐาน ซึ่งรวมถึง
การให้บริการสะพานปลาที่ถูกสุขลักษณะ และการให้ความรู้ แก่ชาวประมง
5.ศึกษาโอกาสและผลกระทบที่เกิดจากการเปิดการค้าเสรีและ AEC ที่มีต่อองค์กร
6.เร่งกำหนดรูปแบบ แนวทาง และวิธีดำเนินการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพให้ชัดเจน

แผนระยะยาว
1.พัฒนาระบบฐานข้อมูลของเครือข่ายชาวประมง และผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจอาหารทั้งใน/ต่างประเทศ
เพื่อเป็นตัวกลางในการซื้อ-ขายสินค้าประมง
2.พัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้สามารถรองรับสภาวการณ์ต่างๆ เช่น ภัยธรรมชาติ กฏระเบียบที่เข้มข้นของ
ประเทศที่เข้าไปทำประมงได้อย่างมีประสิทธิภาพ