การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

แผนที่

วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาสวนยางพารา และธุรกิจยางพารา สู่ความยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาสวนยาง แปลงขยายพันธุ์ยาง ให้เป็นต้นแบบของเกษตรกร
2. พัฒนาและขยายการผลิตยางชนิดต่าง ๆ เพิ่มการผลิต ผลิตภัณฑ์ยาง เพิ่มมูลค่า
3. ทำธุรกิจยางพารา ปัจจัยการผลิต และพลังงานต่าง ๆ
4. เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นศูนย์กลางถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยางพาราครบวงจร และพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร
5. ตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจ
วัตถุประสงค์
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนยาง พ.ศ.2504 ได้กำหนดวัตถุประสงค์ขององค์การสวนยางไว้ดังนี้ คือ
1. ประกอบเกษตรกรรม ซึ่งมีการทำสวนยางพาราเป็นสำคัญรวมทั้งการสร้างแปลงเพาะ และแปลงขยายพันธุ์ยางพารา
2. ผลิตยางแผ่นรมควัน ยางเครป น้ำยางข้น ยางผง ยางแท่ง ยางชนิดอื่น ๆ และสารประกอบของยางพารา
3. ประดิษฐ์หรือผลิตวัตถุจากยางพารา
4. ผลิตและจำหน่ายพลังงานเพื่อประโยชน์แก่กสิกรรมและกิจการ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ขององค์การสวนยาง
5. ประกอบการค้าและธุรกิจเกี่ยวกับผลิตผล ผลิตภัณฑ์ และวัตถุพลอยได้ที่เกิดจากกิจการตามข้อ 1, 2, 3 และ 4 และเครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรกล และอุปกรณ์เกษตรกรรม
6. อำนวยบริการแก่รัฐและประชาชนเกี่ยวกับยางพารา

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาสวนยางให้มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนากระบวนการแปรรูปยาง ไม้ยางพารา และขยายสายการผลิต ผลิตผลิตภัณฑ์ยาง
3. พัฒนาการดำเนินธุรกิจด้านการตลาดของ อ.ส.ย.
4. พัฒนาการเรียนรู้ด้านยางพารา และพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร
5. เพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร