องค์การสุรา กรมสรรพสามิต (อส)
Liquor Distillery Organization Excise Department

     ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดตั้งองค์การสุรา กรมสรรพสามิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุราคณะหนึ่ง ประกอบด้วย อธิบดีกรมสรรพสามิตหรือที่ปรึกษาหรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานกรรมการ ที่ปรึกษาหรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต จำนวน 2 คน เป็นรองประธานกรรมการ ผู้อำนวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง และกรรมการอื่นอีกมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่เมื่อรวมกรรมการทั้งคณะหมดแล้ว ต้องมีจำนวนไม่เกินสิบเอ็ดคน ซึ่งในกรรมการอื่นนี้ให้มีผู้แทนกระทรวงการคลังเป็นกรรมการร่วมด้วยหนึ่งคน กรรมการอื่น รวมทั้งผู้แทนกระทรวงการคลังและที่ปรึกษาคณะกรรมการ รัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอน

วิสัยทัศน์ (VISION)
องค์การเป็นเลิศในการผลิต จำหน่ายแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนอุตสาหกรรมและบริการในระดับภูมิภาค โดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม


พันธกิจ (MISSION)
1. สร้างความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจ
2. ดำเนินการและพัฒนาการผลิตแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องให้มีมาตรฐานสากล
3. ส่งเสริมการจัดจำหน่ายแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง
4. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและองค์การให้เป็นเลิศ
5. ให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วนของสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ค่านิยม (Core Values)   
L - LEARNING? เรียนรู้
D – DEVELOPIN พัฒนา
O - OVERALL SUCCESSFUL สำเร็จอย่างเป็นเลิศ
ภารกิจ  
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งตามนโยบายพิเศษของรัฐ ตามคำสั่งกระทรวงการคลังที่ 24367/2506 ลงวันที่ 25 กันยายน 2506 มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. จัดตั้งโรงงานผลิตสุราและผลิตภัณฑ์จากวัสดุพลอยได้ที่ได้จากการผลิตสุรา หรือผลิตภัณฑ์อันเป็น
อุปกรณ์แก่การผลิตสุรา เพื่อหารายได้ให้แก่รัฐ

2. ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับการผลิตตาม เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ให้องค์การสุราฯ มีหน้าที่รวมถึง

1. ทำการค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของโรงงาน

2. ตั้งและรับเป็นสาขา ตัวแทน ตัวแทนค้าต่าง อันเกี่ยวกับกิจการตามวัตถุประสงค์

3. กระทำกิจการอื่น ๆ และบริการต่าง ๆ เกี่ยวกับการผลิตสุรา

ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารสุรา พ.ศ. 2543 ส่วนที่ 3 การทำและขายส่งสุราสามทับ ข้อ 11 ให้โรงงานสุราองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นผู้ทำและขายส่งสุราสามทับ (แอลกอฮอล์) ตลอดจนกำหนดราคาขายส่งและขายปลีก โดยการอนุมัติของประธานคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต และไม่อนุญาตให้โรงงานสุรากลั่นแห่งอื่นทำสุราสามทับ (แอลกอฮอล์) ออกขายภายในประเทศวัตถุประสงค์ (OBJECTIVES)1. เพื่อทำกำไรให้ได้ตามเป้าหมาย

2. ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ

4. เป็นองค์กรที่เคร่งครัดในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง