ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
Krung Thai Bank Public Company Limited

  GROWING TOGETHER กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ
มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและสร้างการบริการที่มีคุณค่า เพื่อสนับสนุนการเติบโตและความมั่งคั่งแก่ลูกค้า สร้างคุณภาพที่ดีขึ้นแก่สังคม และสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น

พันธกิจ
 • เสริมศักยภาพและพัฒนาทักษะของบุคลากรและระบบงาน
 • ให้บริการและคำแนะนำที่มีคุณค่าแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
 • ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการสร้างทุนทางปัญญา
 • สร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น
 • ทิศทางและแผนงาน
  คณะกรรมการธนาคารมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการดำเนินธุรกิจของธนาคาร โดยคณะกรรมการธนาคารได้มีการทบทวนและอนุมัติเป็นประจำทุกปี
  ทั้งนี้ในปี 2556 ธนาคารยังคงดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์การเป็น “ธนาคารแสนสะดวก (The Convenience Bank) ที่ดูแลและบริการลูกค้าดีที่สุด” โดยเฉพาะการเดินหน้าพัฒนา และริเริ่มผลิตภัณฑ์และบริการใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า และเพื่อปรับตัวรับการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้น จากสถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศในช่วงครึ่งปีหลัง คณธกรรมการธนาคารได้ร่วมมือกับฝ่ายจัดการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อกำหนดกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจสำหรับปี 2557-2559 พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์จาก “ธนาคารแสนสะดวก” เป็น “กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ (Growing Together)”
  โดยมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและสร้างการบริการที่มีคุณค่า เพื่อสนับสนุนการเติบโต และความมั่งคั่งแก่ลูกค้า สร้างคุณภาพที่ดีขึ้นแก่สังคม และสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของธนาคารในการดำเนินธุรกิจ ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงคุณภาพของสินเชื่อโดยรวม รักษาฐานเงินฝากและเพิ่มรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย พร้อมทั้งเสริมสร้างปรับปรุงกระบวนการภายในให้แข็งแกร่ง รวมถึงพัฒนาธนาคารและบุคลากรเพื่อให้เป็นองค์กรที่มุ่งผลสำเร็จในงานเป็นสำคัญ

  การดำเนินตามนโยบายของรัฐ
  ธนาคารกรุงไทยได้ดำเนินงานธุรกิจที่ตอบสนองนโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ นโยบายเศรษฐกิจ และนโยบายแรงงาน ตัวอย่างเช่น
  1. โครงการขยายวงเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อให้กองทุนฯ มีเงินสำหรับการอำนวยสินเชื่อให้กับสมาชิก เพื่อการสร้างงาน สร้างรายได้ ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้น
  2. สินเชื่อ Microfinanceเพื่อการค้า เป็นการอานวยสินเชื่อให้กับกลุ่มลูกค้ารายย่อยที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยธนาคารได้วางมาตรการในการอำนวยสินเชื่ออย่างเข้มงวด คัดเลือกลูกค้าที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นผู้ประกอบกิจการค้าขายที่มีความสามารถในการชำระหนี้ และเป็นตลาดที่มีศักยภาพ มีสภาพคล่องดี
  3. โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) เป็นการส่งเสริมการเพิ่มรายได้ และพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้มีพลังขับเคลื่อนสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน
  4. โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยธนาคารได้ให้บริการสินเชื่อ Micro Bank for Lady สำหรับสมาชิกกองทุนที่เป็นผู้ค้ารายย่อย เพื่อใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และร่วมพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น