ศาลอาญา
The Criminal Court

ศาลอาญา มีเขตอำนาจศาลครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพฯ ซึ่งมิได้อยู่ในเขตอำนาจศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลอาญาธนบุรี และศาลจังหวัดมีนบุรี ซึ่งได้แก่พื้นที่ 16 เขต คือ
1. เขตพระนคร
2. เขตดุสิต
3. เขตบางซื่อ
4. เขตดอนเมือง
5. เขตบางเขน(เฉพาะแขวงอนุสาวรีย์)
6. เขตจตุจักร
7. เขตบางกะปิ
8. เขตลาดพร้าว(เฉพาะแขวงลาดพร้าว)
9. เขตบึงกลุ่ม
10.เขตพญาไท
11.เขตราชเทวี
12.เขตห้วยขวาง
13.เขตดินแดง
14.เขตหลักสี่
15.เขตวังทองหลาง
16.เขตสายไหม(เฉพาะแขวงคลองถนน)
ศาลอาญา มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทั้งปวง เมื่อความผิดเกิดขึ้นอ้างหรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้น หรือจำเลยมีที่อยู่หรือถูกจับหรือเมื่อเจ้าพนักงานทำการ สอบสวนในท้องที่ซึ่งอยู่ในเขตอำนาจศาลและคดีที่เกิดขึ้นต้องมีอัตราโทษจำคุกเกิน ๓ ปีขึ้นไปหรือปรับเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่คดีที่เกิดขึ้นนอกเขตศาลอาญา โจทก์จะยื่นฟ้องต่อศาลอาญาก็ได้
ทั้งนี้ อยู่ในดุลพินิจของศาลอาญาที่จะไม่ยอมรับพิจารณาพิพากษาคดีที่ยื่นฟ้องดังกล่าวหรือมีคำสั่งโอนคดีไปยังศาลอื่นที่มีเขตอำนาจ
นอกจากนี้ศาลอาญา มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่ความผิดเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรไทยด้วย
วิสัยทัศน์
ศาลอาญาจะเป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการอำนวยความยุติธรรมอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน ภายในปี พ.ศ. 2553

พันธกิจ
พันธกิจที่ 1 การอำนวยความยุติธรรม
- การพิจารณาพิพากษาคดี
- การไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอื่น
- การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
พันธกิจที่ 2 การสนับสนุนการอำนวยความยุติธรรม
พันธกิจที่ 3 การสนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือด้านการยุติธรรมทั้งในและระหว่างประเทศ
พันธกิจที่ 4 การให้บริการประชาชนและสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
การคุ้มครองเสรีภาพแก่ประชาชน
     1. บริหารจัดการสำนักคดียาเสพติดศาลอาญา เพื่อดำเนินการพิจารณาพิพากษาคดีความผิดโดยบุคลากรที่มีคุณภาพ และกระบวนการทำงานใช้มาตรการพิเศษทางกฎหมายเพื่อรองรับปัญหายาเสพติด เพื่อการบำบัดฟื้นฟู รักษา และพัฒนาผู้กระทำผิด
     2. ให้มีโครงการรูปแบบใหม่ อาทิ การปล่อยชั่วคราวในชั้นศาลโดยไม่มีหลักประกัน จำกัดเสรีภาพผู้ต้องหาหรือจำเลยในพื้นที่กำหนดที่ไม่ใช่เรือนจำ และอำนวยความสะดวกในการให้บริการเป็นพิเศษ
     3. โครงการการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทคดีอาญา เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และให้การดำเนินกระบวนพิจารณาในชั้นศาลเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว โดยให้มีสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างคู่กรณีทุกฝ่าย
     4. รูปแบบการสืบพยานเด็กและเยาวชนในศาลที่แตกต่างจากการสืบพยานทั่วไปโดยผ่านนักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์ เพื่อคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน และไม่ให้ต้องเผชิญหน้ากับจำเลย
การปฏิรูปการให้บริการประชาชน
     1. พัฒนาประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีเพื่อให้สามารถดำเนินกระบวนพิจารณาได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค และเป็นธรรม
     2. พัฒนาประสิทธิภาพในการขอถอนหลักประกัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ศาล ให้ทำได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลารอคอย หรือต้องมาศาลเพื่อขอรับหลักประกันหลายครั้ง
     3. พัฒนาประสิทธิภาพการคัดถ่ายเอกสารในสำนวนคดี ให้ภาคเอกชนที่มีศักยภาพและมีความพร้อมร่วมในการบริการงานด้านคัดถ่ายเอกสารภายใต้การกำกับดูแลของศาล เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็วแก่ประชาชน
     4. นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาสนับสนุนบทบาทการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน เพื่อให้ศาลอาญาเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารคดีอาญา อำนวยความสะดวกด้วยรูปแบบการค้นหาข้อมูลข่าวสารได้ด้วยตนเอง
     5. ศูนย์ประสานราชการและบริการประชาชนเป็นหน่วยงานกลางของศาลอาญาในการอำนวยความสะดวก และให้บริการแก่หน่วยงานราชการและประชาชนทั้งในและนอกเวลาทำการให้ลักษณะจุดบริการครบวงจร