กรุงเทพมหานคร (กทม.)
Bangkok Metropolitan Administration

หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
 1. สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 2. สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

 3. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

 4. สำนักงานกฎหมายและคดี

 5. สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

 6. สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 7. สำนักการคลัง

 8. สำนักการโยธา

 9. สำนักการจราจรและขนส่ง

 10. สำนักผังเมือง

 11. สำนักกการระบายน้ำ

 12. สำนักเทศกิจ

 13. สำนักพัฒนาสังคม

 14. สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

 15. สำนักการศึกษา

 16. สำนักการแพทย์

 17. สำนักอนามัย

 18. สำนักงานงบประมาณ

 19. สำนักสิ่งแวดล้อม

 20. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

 21. สถาบันพัฒาข้าราชการกรุงเทพมหานคร

 22. สำนักงานเขต 50 สำนักงานเขต
การให้บริการประชาชน
ด้านการทะเบียนราษฎร
- การขอเลขหมายประจำบ้าน
- การแจ้งรื้อย้ายบ้าน
- การแจ้งเกิด
- การแจ้งตาย
- การแจ้งย้ายที่อยู่
- การเปลี่ยนชื่อตัว การร่วมชื่อสกุล การขอจดทะเบียนชื่อสกุล
ด้านการจดทะเบียนครอบครัว
- การจดทะเบียนสมรส
- การจดทะเบียนหย่า
- การจดทะเบียนรับรองบุตร
- การจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรมและเลิกรับบุตรบุญธรรม
- การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก
- บัตรประจำตัวเดิมหมดอายุ - การเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
ด้านการปกครอง
- การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์และอุบัติภัยและขอใบรับรอง
ด้านการโยธา
- การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (กรณีอาคารสูงไม่เกิน 4 ชั้น หรือสูงไม่เกิน 15 เมตร)
- การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (กรณีอาคารตั้งแต่ 5 ชั้นขึ้นไปหรือสูงเกิน 15 เมตร )
- การขออนุญาตอาคารโรงงานอุตสาหกรรม
- การขอให้ซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย ทางเท้า สะพาน ป้ายชื่อ
- การขอทดสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้าง
- การเช่ายืมเต้นท์ ผ้าระบาย เวที ธงชาติ อุปกรณ์ไฟฟ้า หรืออื่นๆ
- การขอให้แก้ไขความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากการก่อสร้างในที่สาธารณะ
- การขอให้ซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย ทางเท้าสะพาน ป้ายชื่อ และรั้วเหล็ก
- การขอจดทะเบียนผู้รับจ้างเหมางานของกรุงเทพมหานคร
- การตรวจสอบที่ดินที่ถูกเวนคืนและ การรับค่าทดแทน
- การก่อสร้างอาคาร
ด้านการสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
- การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
- การขออนุญาตระบายน้ำทิ้งสำหรับอาคาร
- การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน
- การขออนุญาตเป็นผู้จัดการ บำรุงรักษาสุสานและฌาปนสถาน
- การขออนุญาตใช้สถานที่รับจ้างแต่งผม
- การขออนุญาตเป็นผู้รับจ้างแต่งผม
- การขออนุญาตใช้สถานที่เป็นตลาดเอกชน และตลาดสาธารณะ
- การขออนุญาตใช้สถานที่เพื่อขาย ทำ ประกอบปรุง สะสมอาหาร หรือน้ำแข็งในสถานที่เอกชน
- การขออนุญาตใช้สถานที่ประกอบกิจการค้า 125 ประเภท
ด้านการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- การเก็บขยะมูลฝอยหรือการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและการชำระค่าธรรมเนียม
ด้านการจัดเก็บภาษี
- การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- การชำระภาษีรถยนต์ประจำปี
- การชำระภาษีป้าย
- การชำระภาษีบำรุงท้องที่
ด้านการแพทย์และอนามัย
- การบริการของโรงพยาบาล
- ศูนย์บริการสาธารณสุข
- การฉีดวัคซีนไปต่างประเทศ
- การกำจัดยุง
- การป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด
- การปรึกษาด้านสุขภาพจิต
- คลีนิกวางแผนครอบครัว
- การจับสุนัขไม่มีเจ้าของ และบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ด้านการศึกษา
- การรับแจ้งเด็กเกณฑ์เข้าเรียน และการยกเว้นและผ่อนผัน
ด้านสัสดี
- การแจ้งขอขึ้นทะเบียนทหาร
- การรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร
- การเปลี่ยนชื่อตัว - สกุล
- การย้ายภูมิลำเนาทหาร
ด้านสวัสดิการประชาชน
- การให้บริการสังคมสงเคราะห์
- สวนสาธารณะ
- ห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานคร
- ศูนย์ฝึกกีฬากรุงเทพมหานคร
- บริการรับสมัครเรียนดนตรีไทยและสากล
- การให้บริการศูนย์เยาวชน
- การฝึกอาชีพ
- รับแจ้งปัญหาระบายน้ำ
- บัตรสวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล (บัตรประกันสุขภาพ)