สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช)
Office of the National Water Resources

วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรหลักที่กำกับดูแลและบริหารจัดการนโยบายการบริหารจัดการน้ำทั้งประเทศอย่างเป็นระบบ”พันธกิจ

1) ขับเคลื่อนและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งประเทศอย่างเป็นระบบ

2) กลั่นกรองแผนงานและโครงการด้านทรัพยากรน้ำให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์น้ำของประเทศ

3) กำกับดูแล ติดตามประเมินผล การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ

4) เป็นศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติในสภาวะวิกฤติ

5) ส่งเสริมการบูรณาการและการมีส่วนร่วมการจัดการทรัพยากรน้ำ