มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มรภ.ชร.)
Chiang Rai Rajabhat University

แผนที่

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
“เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”

มีพันธกิจหลักในการดำเนินงาน 7 ประการ ได้แก่
1) ผลิตบัณฑิตตามคุณภาพบัณฑิตระดับอุดมศึกษา มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ประเทศชาติ และประชาคมอาเซียน
2) มุ่งสร้างองค์ความรู้สู่ความเป็นผู้นำในการพัฒนาท้องถิ่นบนฐานของการวิจัยรับใช้สังคม
3) ให้โอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน ท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์
4) ยกระดับการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพหรือสูงกว่า
5) ประสาน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การพัฒนาตามภารกิจหลักเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางของเครือข่าย การพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
6) สร้างความสำนึกรักท้องถิ่นและประเทศ ส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตย และดำรงความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมล้านนา
7) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาและชุมชน