กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Department of Health Service Support

อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
1.ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2 .ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
3. พัฒนาระบบและกลไก เพื่อให้มีการดำเนินการบังคับใช้ตามกฏหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เกิดผลสำเร็จแก่ราชการและประชาชน
4. ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนการดำเนินการสุขศึกษาและระบบสุขภาพของประชาชน
5. ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านความช่วยเหลือ ความร่วมมือ และการประสานงานกับหน่วยงานหรือ
องค์การต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
6. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพแก่
องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฏหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือ
ตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(๑) สำนักบริหาร มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปและปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของกรม
(ค) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ
(ง) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม
(จ) จัดทำและประสานแผนงาน แผนปฏิบัติการของกรม ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย แนวทาง และแผนปฏิบัติการราชการของกระทรวง รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกรม
(ฉ) ติดต่อและประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เกี่ยวกับความร่วมมือและความช่วยเหลือด้านบริการสุขภาพ
(ช) เป็นศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีของกรม
(ซ) ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน และเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของกรม
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ได้รับมอบหมาย

(๒) กองการประกอบโรคศิลปะ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ข) ส่งเสริม พัฒนา กำหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณการประกอบโรคศิลปะ
(ค) ดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการรักษาพยาบาล
(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

(๓) กองแบบแผน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) กำหนดและพัฒนามาตรฐานด้านอาคารสถานที่ของหน่วยบริการสุขภาพและสถาปัตยกรรมสาธารณสุข
(ข) ส่งเสริม สนับสนุน ดูแลและประเมินมาตรฐานด้านอาคารสถานที่ของสถานบริการสุขภาพ และสถาปัตยกรรมสาธารณสุข
(ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

(๔) กองวิศวกรรมการแพทย์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบการจัดหา การมี การใช้ การบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ทางการแพทย์และการสาธารณสุข
(ข) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบการรับรองและดำเนินการสอบเทียบมาตรฐานของครุภัณฑ์ทางการแพทย์และการสาธารณสุขให้แก่หน่วยบริการสุขภาพ
(ค) กำหนดมาตรฐานและคุณลักษณะของครุภัณฑ์ทางการแพทย์และการสาธารณสุขรวมถึงครุภัณฑ์อื่นที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
(ง) พัฒนาและจัดระบบวิศวกรรมการสื่อสารสำหรับระบบบริการสุขภาพของกรม
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย

(๕) กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) พัฒนารูปแบบและการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานเพื่อพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน
(ข) พัฒนาศักยภาพ ส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข องค์กรภาคเอกชน และประชาชนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การป้องโรค และการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
(ค) ส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัคร องค์กรภาคเอกชนในการพิทักษ์สิทธิของประชาชนด้านสุขภาพเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

(๖) กองสุขศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานสุขศึกษาในระบบบริการสุขภาพแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
(ข) เสนอกลยุทธ์และพัฒนาสื่อเกี่ยวกับสุขศึกษา เพื่อให้มีการสื่อสารและการรณรงค์ด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพแก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
(ค) พัฒนารูปแบบและกระบวนการทางสุขศึกษาเพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
(ง) พัฒนาเครือข่ายของกลุ่มบุคคลและองค์กรต่างๆ ที่ดำเนินการด้านการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และสนับสนุนการดำเนินงานซึ่งกันและกัน
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

(๗) สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนและกำหนดมาตรฐานเครือข่ายบริการและสถานบริการอื่นในระบบสุขภาพ เพื่อให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
(ข) ส่งเสริม พัฒนาและสนับสนุนด้านบริหารและคุณภาพบริการ แก่หน่วยการในระบบบริการสุขภาพ
(ค) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือด้านการจัดบริการสุขภาพกับหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการบริการ หรือหน่วยบริการสุขภาพของชุมชน ท้องถิ่น และเอกชน
(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

“เป็นองค์กรหลักด้านบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน”
พันธกิจ
1.ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม กำกับ และพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สถานบริการสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐาน
2.ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ภาคีเครือข่ายและท้องถิ่นในการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานรวมทั้งการจัดการนวัตรกรรมสุขภาพชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
3.ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานด้านสุขศึกษาเชิงรุก เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านสุขภาพที่ถูกต้องของประชาชน
4.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ระบบบริหารสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน รวมทั้งดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาเครือข่าย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาขีดสมรรถนะด้านการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร