กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP)
Department of International Trade Promotion

ลักษณะกิจกรรมที่ดําเนินภารกิจ

1. จัดงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ

2. จัดงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ (Thailand Week)

3. เข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ (Overseas Trade Fair)

4. ต้อนรับคณะผู้แทนการค้าจากต่างประเทศเยือนประเทศไทย (Incoming Trade Mission)

5. จัดคณะผู้แทนการค้าเดินทางไปเจรจาการค้าในต่างประเทศ (Outgoing Trade Mission)

6. ต้อนรับคณะแทนการค้าระดับสูงจากต่างประเทศเยือนประเทศไทยเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางการค้า
(Incoming Goodwill Mission)

7. จัดคณะผู้แทนการค้าระดับสูงเดินทางไปสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าในต่างประเทศ (Outgoing
Goodwill Mission)

8. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับห้างสรรพสินค้า/ผู้นําเข้าในต่างประเทศ (In-store/Joint Promotion)

9. ส่งเสริมผู้ประกอบการไปดําเนินธุรกิจในต่างประเทศ (Internationalization)

10. ประชาสัมพันธ์

11. พัฒนาสินค้า/ตราสินค้า ภาพลักษณ์

12. ส่งเสริมธุรกิจบริการ

13. สัมมนา/ฝึกอบรม

14. อื่นๆผลที่คาดว่าจะได้รับ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มุ่งเน้นการทํางานเพื่อสนับสนุนงานขยายตลาด
การค้าของไทยในต่างประเทศ การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทย การพัฒนาข้อมูลการค้าระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งการปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าไทยในต่างประเทศ