สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Office

อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน กทช.
ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ เมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง กทช. ซึ่งจะมีการโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หนี้ และงบประมาณของกรมไปรษณีย์โทรเลขไปเป็นของสำนักงาน กทช. และให้ข้าราชการและลูกจ้างของกรมไปรษณีย์โทรเลข ไปปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน กทช. แล้วกรมไปรษณีย์โทรเลขจะแปรสภาพไปเป็นสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (สำนักงาน กทช.)
1. รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการทั่วไปของ กทช. และมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.1 รับผิดชอบงานธุรการของ กทช.
1.2 รับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่กำหนดในกฎหมายหรือตามที่ กทช. กำหนด
1.3 รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมเพื่อเสนอต่อ กทช.
1.4 ศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมการคาดคะเน ความต้องการใช้บริการโทรคมนาคม จำนวนผู้ใช้บริการ ในพื้นที่ต่าง ๆ และข้อมูลอื่น ๆ อันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของ กทช. รวมทั้งช่วยเหลือและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว
1.5 ปฏิบัติการอื่นตามที่ กทช. มอบหมาย
2. เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการร่วมและมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
2.1 รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการร่วม
2.2 ตรวจสอบและเฝ้าฟังการใช้คลื่นความถี่
2.3 รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการวิทยุกระจายเสียงและ วิทยุโทรทัศน์และกิจการวิทยุโทรคมนาคม เพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการร่วม
2.4 ศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคลื่นความถี่และการใช้คลื่นความถี่ ในกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์และ กิจการวิทยุโทรคมนาคม การคาดคะเนความต้องการใช้คลื่นความถี่ และข้อมูลอื่น ๆ อันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของคณะกรรมการร่วม รวมทั้งช่วยเหลือ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว
2.5 ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการร่วมมอบหมาย
3. บริหารกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะและจัดสรร เงินกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กทช.กำหนด
นโยบายของ กทช. 1. นโยบายการบริหารคลื่นความถี่ จัดสรรอย่างเป็นธรรมและใช้ประโยชน์คลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประชาชาติ 2. นโยบายการแข่งขัน สนับสนุนให้ใช้กลไกตลาด เพื่อเกิดการแข่งขันในกติกาที่เป็นธรรมในตลาดในโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 3. นโยบายการออกใบอนุญาตออกใบอนุญาตโดยเน้นการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมและป้องกันการผูกขาด 4. นโยบายอินเทอร์เน็ตส่งเสริมการประกอบกิจการอินเทอร์เน็ตให้แพร่หลาย โดยคิดค่าใบอนุญาตต่ำสุด หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 5. นโยบายอนุญาตและกำกับดูแลการประกอบกิจการ กำกับดูแลการประกอบกิจการให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อให้ค่าบริการโทรคมนาคมสามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคและเพื่อให้มีคุณ ภาพดี 6. นโยบายการเชื่อมโยงโครงข่าย สร้างกฎเกณฑ์การเชื่อมโยงโครงข่ายบนพื้นฐานของราคาต้นทุนที่เป็นธรรม 7. นโยบายเลขหมายโทรคมนาคม จ ัดให้มีเลขหมายโทรคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอสำหรับการขยายงานและโครงข่ายผู้ประกอบการ และจัดเลขหมายเฉพาะ เพื่อกิจการสาธารณประโยชน์ ความมั่นคงของประเทศ และการสำรองเลขหมายฉุกเฉิน 8. นโยบายการบริการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง ผลักดันให้มีบริการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ 9. นโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรม ส่งเสริมอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันในประเทศและต่างประเทศได้ โดยสนับสนุนให้มีการวิจัย พัฒนา ผลิต ประกอบเครื่องอุปกรณ์ชิ้นส่วนโทรคมนาคมในประเทศไทย 10. นโยบายคุ้มครองผู้บริโภค กำหนดมาตรการให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกบริการโทรคมนาคมได้อย่างหลากหลาย และมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานในราคาที่เป็นธรรม 11. นโยบายพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบุคลากร การปรับเปลี่ยนทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุนแก่บุคลากรที่มีศักยภาพไปฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาต่อ ทำวิจัย และ/หรือ ฝึกงานกับองค์กรกำกับดูแล ในต่างประเทศ และเน้นเรื่องการทำงานเป็นทีม และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของบุคลากร และสนับสนุนบุคลากรที่มีความสามารถหรือผลงานให้ได้รับความก้าวหน้า