มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Thammasat University

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาบันวิชาการชั้นนำของประเทศในระดับนานาชาติ
มีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาของประเทศ

1. จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และคำนึงถึงการกระจายโอกาสให้กับ
ผู้ด้อยโอกาสในการเข้าศึกษา การจัดการศึกษาให้ความสำคัญกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ยึดมั่นในความเป็นธรรม การปกครองระบอบประชาธิปไตย และการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
2. พัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการวิจัย สหวิทยาการ เพื่อบูรณาการศาสตร์
ต่าง ๆ เพื่อจะทำให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ และการเรียนรู้จากบริการวิชาการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการศึกษาและการวิจัย โดยให้ความสำคัญกับการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และการให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม
4. ส่งเสริมและสนับสนุนวิถีชีวิตไทย การรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทย การสร้างค่านิยมที่เน้นประโยชน์ในการดำรงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ค่านิยมประชาธิปไตย และความเป็นธรรม รวมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสมให้แก่ประชาคมธรรมศาสตร์และสังคม
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้การดำเนินงานมีคุณธรรม มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ โปร่งใส
รับผิดชอบ ตรวจสอบได้ คำนึงถึงความสามารถและการมีส่วนร่วมของบุคลากร ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า