สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ. (OIE))
Office of Industrial Economics

 • เสนอแนะนโยบาย แนวทางและมาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
 • เสนอแนะนโยบาย กำหนดท่าทีแนวทางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งประชุมเจรจากับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านอุตสาหกรรม
 • ศึกษา วิเคราะห์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมและการแก้ปัญหาหรือพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • วิเคราะห์ วิจัย คาดการณ์แนวโน้ม และเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 • ประสาน เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม
 • กำหนดนโยบายการสำรวจ การเก็บรักษาการใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านอุตสาหกรรมการจัดทำดัชนีอุตสาหกรรม และทำหน้าที่เป็นศูนย์สารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 • ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานหรือตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
 • เป็นองค์กรชี้นำการพัฒนาอุตสาหกรรม
  พันธกิจ
 • บูรณาการและผลักดัน นโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ การพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าและขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
 • จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ระบบเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมที่ทันสมัย เชื่อถือได้ และเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้บริการเผยแพร่
 • สร้างความเข้มแข็งในการเป็นองค์กรแห่งความรู้ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 • โครงการปี 2559
 • จัดงานประชุมวิชาการ OIE Forum
 • โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตแบบอัตโนมัติ (Automation) ของไทยให้เป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศ CLMV
 • โครงการพัฒนาข้าราชการ สศอ. ให้เป็นกำลังคนคุณภาพรองรับระบบการสืบทอดตำแหน่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 • โครงการศึกษาเพื่อวางแนวทางในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวางยุทธศาสตร์ชาติแห่งอนาคต (Center of Excellence for Foresight)- โครงการจัดทำยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมกับต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2559
 • โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐภายใน สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 • โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับป้ายข้อมูลรถยนต์ (Eco Sticker)
 • โครงการสำรวจข้อมูลและจัดทำรายงานผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม ปี 2558
 • งานจ้างสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมรายเดือนเพื่อจัดทำดัชนีอุตสาหกรรม
 • โครงการ Intelligence Unit สศอ. ปี 2559
 • โครงการประชาสัมพันธ์สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 • โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สศอ. ประจำปีงบประมาณ 2559
 • โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนที่มีศักยภาพสูง ตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัดเชียงรายและนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 • โครงการการบริหารจัดการความรู้ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 • โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย
 • โครงการศึกษาและประเมินรูปแบบการสร้างศูนย์กระจายสินค้าผลิตภัณฑ์เหล็กเพื่อรุกตลาดอาเซียน (ระยะที่ 2)
 • โครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์
 • โครงการเชื่อมโยงคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแฟชั่นไทย กับระบบการผลิต การตลาด และการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน- โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนที่มีศักยภาพสูง ตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัดเชียงรายและนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 • โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก- โครงการศึกษาโอกาสการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อตอบสนองสังคมผู้สูงอายุ
 • การศึกษาแนวทางการสร้างเครือข่ายการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อรองรับการขยายตัวในตลาดใหม่- โครงการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม
 • โครงการศึกษาและประเมินรูปแบบการสร้างศูนย์กระจายสินค้าผลิตภัณฑ์เหล็กเพื่อรุกตลาดอาเซียน (ระยะที่ 2)
 • โครงการจัดทำตารางความเชื่อมโยงระหว่างสินค้าอุปโภคบริโภคและการผลิตภาคอุตสาหกรรม
 • โครงการจัดทำแบบจำลองเพื่อการวิเคราะห์การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมไทยในตลาดอาเซียน
 • โครงการเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมไทยเพื่อรองรับการเชื่อมโยงในภูมิภาคด้วยเศรษฐกิจดิจิตอล
 • โครงการศึกษายุทธศาสตร์ภาคอุตสาหกรรมของประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อพัฒนาและกำหนดตำแหน่งยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมไทยในอนาคต
 • โครงการพัฒนาสารสนเทศยานยนต์
 •